19 48 HOOFDSTUK XVIII. na Voor het overzicht der huuropbrengst tegenover de kosten van onderhoud, afschrijving enz., wordt verwezen naar de rekening Exploitatie Gasmeters No. IV van het Administra tief Overzicht. Op 1 meter na behooren alle in gebruik zijnde gasmeters in eigendom aan de Gasfabriek. De natte meters welke op nieuw geplaatst zijn, werden met eene oplossing van chloorcalcium van 20° Bé gevuld. Verder zijn de gasmeters door geregelde bijvulling met water op peil gehouden. In 1907 zyn 117 meters afgekeurd. Drukking. In het administratiegebouw in de Kazernestraat, dus nagenoeg in het centrum der stad, moet de drukking van vóór het invallen der schemering tot 1 uur des nachts 35 mM, en gedurende het verdere van den nacht en des daags 28 mM. bedragen. Op enkele koude dagen wordt van des morgens 7 uur tot zonsondergang een drukking van 30 mM. gehandhaafd. Afwijkingen van deze standen worden door middel van een balansje van Giroud electrisch naar de regulateurkamer overgebracht en aldaar door een galvanoskoop aangewezen. De 20" leiding, welke van October tot einde Mei voor een groot gedeelte ter voorziening van het noordelijk deel der stad dient, wordt bij het begin van het badseizoen, door het sluiten van eene kraan in de Laan van Meerdervoort, van de overige leidingen naar de stad afgescheiden en dient dan uitsluitend voor de gasvoorziening van Scheveningen. In het hulpbureau aldaar wordt tijdens het seizoen gedu rende de avonduren eene drukking van 34 mM., en middernacht en des daags van 28 mM. gehandhaafd. Op dezelfde wijze als boven omschreven, worden afwijkin gen van deze standen naar de regulateurkamer overgebracht. Gedurende den verderen tijd van het jaar wordt de drukking te Scheveningen niet’zelfstandig geregeld, maar bepaalt zij zich naar die in de Kazernestraat. De straten in het Kleine Veentje, in Duinoord en ten westen van het afvoerkanaal naar zee worden van gas voorzien door twee 16" leidingen, welke van de andere gas leidingen zyn afgescheiden. Hieronder volgen de drukkingen, die aan de fabriek Loos- duinsche weg voor de verschillende leidingen gegeven wer- '7F VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 400