19 Naar aanleiding van de rekening der Gasfabrieken over 1907 zij opgemerkt, dat het netto winstsaldo, dat over 1906 bedroegf 378.579,— over 1907 slechts bedroeg en dus verminderde met 110.045,- f 268.534,- Hierbij dient in het oog gehouden, dat sedert 1907 door het bedrijf rente wordt betaald over de gereserveerde winsten van vroeger jaren, en wel ten bedrage, in honderdtallen, van f 88.300,—, alsook dat de huur van den ondergrond in 1907 tot f 2,50 den M' is verhoogd en uit dien hoofde met f 124.000,steeg. Daarentegen werd de zoogenaamde waarborgpremie (2'/2% over het leeningskapitaal), welke in 1906 f 46.900,— beliep, afgeschaft, en voor de eerste maal door de Gemeente rente vergoed voor de gelden van het bedrijf, welke bij den Ont vanger in bewaring zijn, ten bedrage van f 18.800,—, Zonder deze wijzigingen zou het winstsaldo verminderd zijn met f 121.900,— of 32,2%. De vermindering van het saldo is hieruit te verklaren, dat de exploitatie kosten, zoowel die van voortbrenging als van distributie, sterker zijn toegenomen dan de inkomsten. De voortbrengingskosten stegen van Kolengas met f 285.800,— of 30,7% (meer voortgebracht 7’8 o, Watergas met f25.100,— of 11,4 (meer voortgebracht6 /c). Distributiekosten met f 164.900,— of 23,6% (meer afge leverd 8%). Deze drie tezamen met f 474.900,— of 26.1%. Daartegenover vermeerderde de opbrengst van gaslevering aan particulieren (Rijswijk inbegrepen! met f 177.300,— of 8,6 terwijl de gaslevering aan de Gemeente, in verband met de invoering van electrisch en gasgloeilicht en scherper toezicht op het verbruik, afnam met f 1.678,(1,3%) voor openbare verlichting en f 2.600,-- (9,4 voor gebouwen. De opbrengst van de gezamenlijke bijproducten vermeerderde met f 149.000,- of 17,5%. De stijging der voortbrengingskosten is ten deele te ver klaren uit de in bedrijf-stelling der fabriek aan den Trekvliet. Hier kostte de M3 in den gashouder 6,509 cent tegen 3,371 aan den Loosduinschen weg. Het verschil komt hoofdzakelijk voort uit het groote aandeel, dat rente en afschrijving vor- 52 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 404