19 53 f 5.300,—of 3,6 f 1.000,- of 3,1 f26.800,—of 12,2 f 14.200,—of 18,5 Daarentegen daalden afschrijving met f 28.800,— of 24,9% den M3, (doordat op sommige onderdeden der fabrieksinrichting niet meer afge schreven behoefde .te worden), droge zuivering 'met f 3.900.— of 22,6% den M3. (wegens waardestijging van de ijzeraarde en minder arbeidsloon). Het watergas steeg met 0.15011 cent den M3. of 5,1 °/o. deren. Daarentegen is het aandeel der arbeidsloonen aan den Trekvliet 0,12372 cent per M3. lager dan aan den Loosduin- schen weg. Bij de beoordeeling yan deze cijfers moet rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden, waaronder de eerste maanden werd geëxploiteerd, in het bijzonder met de aanvankelijk geringe gas-voortbrenging. Toch valt niet te ontkennen, dat de aanzienlijke bedragen die rente en af schrijving van de fabriek aan den Trekvliet vorderen, welke in 1907 slechts over 4 maanden haar invloed deden gelden, in de naaste toekomst minder schitterende bedrijfsuitkomsten doen verwachten. Intusschen zijn ook, afgescheiden van de fabriek aan den Trekvliet, de voortbrengingskosten in sterker verhouding toegenomen dan de opbrengsten. De prijs van den M3. gas in de gashouders steeg aan den I Loosduinschen weg met 0.361 cent of 11,9 Het kolengas steeg met 0.41671 cent den M3. of 13.7 waartoe bij droegen: Steenkolen met 1 153.100,of 16,8 den M3. Cokes en uitziftsel (daaronder begrepen f 7000,— steen kolen voor stoomproductie, vroeger onder steenkolen voor distillatie gerekend) met f 39.300,— of 24,3 den M3. Algemeene onkosten met Onderhoud met Arbeidsloonen (voor zooverre niet in andere onderdeelen begrepen) met Rente, na aftrek van de afge schafte waarborgpremie met De voornaamste oorzaak is dus de hoogere kolenprijs. Waren de kolenprijzen niet gestegen, dan zou het winst- saldo over 1907. berekend op de hierboven vermelde wijze, van dat over 1906 niet belangrijk hebben verschild. Boven dien werd op de 1000 K.G. kolen 13,5 M3. minder gas ge maakt (zie bijl. 433 van 1908). De stijging van de cokes enz. is ook hieruit te verklaren, dat voor eigen cokesverbruik, wegens de hooge markt, een hoogere prijs in rekening werd gebracht. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 405