19 54 De bedrijfsrekening wijst op overschrijding van verscheidene begrootingsartikelen, ook van de Lasten. De redenen werden uiteengezet bij de betreffende voorstellen tot wijziging der Begrooting. De toeneming der algemeene onkosten, ook in verband met de in bedrijfstelling der fabriek aan den Trekvliet, blijkt uit de volgende vergelijking van dezen post op de bedrijfs rekening over 1907 met die over 1906 (in het Verslag ovei 1906 niet opgenomen): rente (na aftrek van de waarborgpremie) met f8700,— of 14,5 den M3. (zie boven), afschrijving met f 6.700,of 2,3% den M3., algemeene onkosten met f 4.600,— of 6,5 den M3., arbeidsloonen (voorzooverre niet in andere onderdeden be grepen) met f 3.300,— of 3,3% den M3. Hiertoe droegen voornamelijk bij cokes met f 11.000,of 20,2 den M3. (waarvoor dezelfde reden bestaat als voor het kolengas aangegeven), gasolie met f 8.700,— of 3,4 den M3., algemeene on kosten met f 4.200,of 9,9 den M3. Van de bijproducten aan den Loosduinschen Weg steeg de opbrengst van cokes, gruis en uitziftsel met f 82.000,— of 12,3 Dit werd veroorzaakt door den hoogeren marktprijs en door de opbrengst van de parelcokes, welke vroeger alleen tegen lagen prijs aan de werklieden werd verkocht. De onkosten op de levering stegen, ondanks dat op dit hoofd f 800,minder werd afgeschreven, met f,7.700.of 10,3%, tengevolge van meerdere arbeidsloonen, onderhoud en kosten van vervoer. Daarnevens trekt de aandacht de stijging van de winst op bloedloogzout met f 14.900,—, welke is te danken aan een verbeterde wijze van voortbrenging. De koolteer bracht f 15.000,— of 20,8 den M3. gas minder op, doordat de prijs lager was. Allen tezamen brachten de bijproducten aan den Loosduinschen Weg f 82.800,— of 8 den M3. gas meer op. Als algemeene reden van de stijging der distributiekosten met f 165.900,—, zijnde 0.2743 cent of 14,5 °/o den M3. afge leverd gas, kan genoemd worden de vermindering van het verbruik per verbruiker met 1,7%. Dit is zeker grootendeels te verklaren uit de invoering van electrisch licht door hen, die tot de grootste gasverbruikers behoorden. Daarnevens valt te wijzen op toeneming van de huur van den ondergrond met f 140.900,— of 19,9 den M3. (zie boven), VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 406