39 Beraadslaging over het rapport omtrent verschillende vragen ten aanzien van'eene nieuwe loonregeling bij de Openbare Reiniging. De verdere discussie wordt verdaagd. Goedkeuring van het voorstel om zich tot het be trokken Rijksgezag te wenden, ter zake van eene even- tuëele omlegging der spoorwegverbindingen in- en om deze Gemeente. Aangenomen het voorstel tot verleening van een crediet, ten behoeve van het voorschieten van reisgeld, enz., aan werkloozen, die in Duitschland werk kunnen vinden. 23 December. Voortzetting der beraadslaging over het rapport omtrent verschillende vragen ten aanzien van een nieuwe loonregeling bij de Openbare Reiniging. Het rapport van Burgemeester en Wethouders wordt voor kennisgeving aangenomen. Beraadslaging over het voorstel om te besluiten tot den bouw van een brug over het Afvoerkanaal. De verdere beraadslaging wordt uitgesteld tot de volgende ver gadering. 3(1 December. Voortzetting der beraadslaging over het voorstel om te. besluiten tot den bouw van een brug over het afvoerkanaal. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt aangenomen. Aangenomen het voorstel tot verleening van een crediet tot het verrichten van werken ter bestrijding van de werkloosheid. Beraadslaging over het praeadvies op verschillende adressen van hoofden van schooien om overplaatsing in hun rang naar andere scholen. Archieven en Bibliotheek. Bij Raadsbesluit van 30 October, wijzigende de Ver ordening van 18 December 1905 (No. 26), werd het tractement van den archivaris, met ingang van 1 Januari 1908, gebracht op f 2000, met driejaarlijksche ver- hoogingen van f 200, stijgende tot f 3000. Op 15 Januari werd eene nieuwe instructie van den archivaris vastgesteld (Verz. no. 5 van 1907) en op 26 Maart d.a.v. een reglement van dienst en gebruik van archief en bibliotheek (Verz. no 13 van 1907).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 40