BJjlage 19A Aankoopen en uitbreidingen. II. JAARVERSLAG betreffende het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf van 's-Gravenhage over 1907. De electriciteitsfabriek werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door een Raadscommissie, bestaande uit de Heeren F. H. van Malsen, B. Janse Johzn., Arie Smit en R. A. van Sandick, welke laatstgenoemde heer in den loop van het jaar vervangen werd door den heer J. C. Jansen Voorzitter der Commissie was de heer G. de Wijs, Wethouder. In den loop van dit jaar werden de nog ontbrekende lijnen der H. T. M., n.l. de lijn No. 4, Westeinde, en het verlengde van lijn 7 door het Haagsche Bosch, in bedrijf genomen. De stroomlevering ten behoeve van den tramdienst zoowel als de levering van draaistroom vond zonder stoornis of moeilijkheden plaats. Ten behoeve van verschillende kabelnetuitbreidingen wer den rond 40 K.M. hoog- en laagspanningskabels aangekocht en wel 19 K.M. bij de firma Feiten Guilleaume, te Mülheiin am Rhein, 10 K.M. bij de A. E. G. te Berlijn en 115 K.M. bij de firma Dr. Cassirer Co., te Charlottenburg. Verder werden gekocht 36 draaistroomtransformatoren bij de A. E. G. terwijl 9 ijzeren tfransformatorzuilen, klein model, besteld werden bij de machinefabriek Reineveld, te Delft. Met betrekking tot de huisaansluitingsmaterialen kan medegedeeld worden, dat 800 aftakmoffen en 750 huisaan- sluitingskasten, volgens eigen model, besteld werden bij de Ulftsche Ijzergieterij, firma Becking Bongers, terwijl 762 electriciteitsmeters besteld werden bij de fabriek van Mix Genest te -Berlijn. Reeds in den aanvang van dit jaar werd begonnen met het treffen van voorbereidende maatregelen voor de over name der lichtverbruikers van Siemens Halske, zoodat, I. Beheer der fabriek. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 433