19A 4 •i Kabelnet. V. i keling der H. T. M. een beslist ongunstiger) invloed, terwijl ook de vrees gewettigd is, dat zoowel stoommachines als dynamo’s voor het trambedrijf den invloed van deze ongunstige scha keling kunnen ondervinden, zoodat in de toekomst belangrijke reparaties zullen noodig zyn. Op voorstel der H. T. M. is deze kwestie in den loop van het afgeloopen jaar door het Gemeentebestuur van ’s-Graven- hage aan arbitrage onderworpen. Het kabelnet gaf tot geen byzondere opmerkingen aan leiding, de isolatietoestand bleef een zeer goede. Tengevolge van de groote toename van het stroomverbruik in de binnenstad is het noodig het getal voedingskabels met 1 te vermeerderen. In den loop van dit jaar is het aantal transformatoren zuilen met 7 en het aantal transformatorenstations in ge bouwen met 8 vermeerderd. De electriciteitsmeters bleven wij betrekken uit de fabriek van Mix Genest, daar deze meters ons op den duur de beste resultaten gaven. VI. Bedrijf. De bijgaande bedrijfsstatistiek geeft een overzicht der bedrijfsresultaten van maand tot maand. Evenals reeds het vorig jaar werd opgemerkt, zijn er tusschen de cijfers in de maandstatistiek en die in de be- drijfsrekening kleine verschillen, in hoofdzaak tengevolge van het niet opnemen in de maandstatistiek van meterhuur en bijzondere ontvangsten en omdat eenige bedragen bij het vast stellen der maandstatistiek nog niet nauwkeurig bekend waren. Men zal zien dat deze maandstatistiek tegenover het vorig jaar gunstiger resultaat aanwijst, daar de bedrijfskosten tengevolge van den grooteren omzet verminderd zijn van 4,15 ct. per afgeleverde eenheid tot 3,4 ct. Om de werking van het draaistroomtarief na te gaan en dit te vergelijken met de getaxeerde ontvangsten volgens het avant-projet van 1902, n.l. f 180.— per jaar en per K W. gelijktijdige belasting op de centrale, is het noodig in aan merking te nemen, dat gedurende de laatste helft van het jaar, tengevolge van de overname der licht verbruikers van Siemens Halske, de verkoop van draaistroom sterk ge stegen is. Gedurende de laatste 6 maanden van het jaar, dus van 1 Juli 1907 tot. 1 Januari 1908 heeft de verkoop van draaistroom bedragen f 175.000,—, dit zou over het volle jaar bij dezelfde belasting geweest zijn f 350.000,— per jaar. De VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 436