19A de maandelijksche bedrijfsstatistiek afschrijvingen en onderhoud. f 350.000 1800 a. b. d. f- ff- h. i. De Directeur van het Gem. Electr. Bedrijf te 's-Gravenhage, N. J. Singels. VIII. Straatverlichting. De straatverlichting is gedurende den loop van dit jaar be langrijk uitgebreid en bestaat nu uit 158 booglampen van 10 Ampère en gloeilampinstallaties in de Boschjes, Veene- straat, Spuistraat en Passage. De booglampen branden tot ongeveer middernacht en worden dan vervangen door 2 gloeilampen van 50 kaarsen elk. Als bijlagen zijn aan dit verslag toegevoegd: het technisch overzicht; hoogste belasting op het schakelbord is geweest 1860 K.W., waarvan afgetrokken moet worden 60 K.W. eigen verbruik in de centrale, blijft 1800 K.W. voor de maximum gelijk tijdige belasting van het kabelnet, zoodat de opbrengst ge- f 350.000 weest is- f 195,— per gelijktijdig gebrand heb bende K.W. De werking van ons tarief met zijn verschillende rabatten bij langdurig verbruik heeft dus voor de Gemeente geen schadelijken invloed gehad. de bedrijfsrekening; de verlies- en winstrekening; de balans per 31 December 1907 het financieel overzicht; overzicht van de kosten van aanleg, uitbreidingen, Vil. Maximum belasting. De maximale belasting voor het trambedrijf van dit jaar werd bereikt in de maand Juli met 1350 K.W., terwijl toen de draaistroombelasting bedroeg 700 K.W., totaal dus 2050 K. W., de maximale belasting van den draaistroom bedroeg in De cember 1860 K.W., terwijl toen de trambelasting 1100 K.W. was, totaal dus 2960 K.W. Het zou echter voorbarig zijn daaruit reeds nu de conclusie te trekken, dat de winterbelasting grooter is dan de zomer- belasting, daar er in December belangrijk meer aansluitingen op het draaistroomkabelnet waren aangebracht dan in Juli. 5 VERSLAG GEM. ELECTR1SCH BEDRIJF. c. e.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 437