r 19A 15 Rekening ran het Electrisch Bedrijf over 1907. Naar aanleiding van de rekening van het Electrisch Bedryf over 1907 hebben Burgemeester en Wethouders de eer te wijzen op de bevredigende toeneming van de ontvangsten en daarmee gepaard gaande uitbreiding van dezen tak van dienst. Laatstgenoemde blijkt uit de verhooging van den balans- post „huisaansluitingen” met 160 van 6e waarde van het kabelnet met rond f 104.000 of ongeveer 20 en der transformatoren met ruim f 33.000.— of 29 °/c. De post „gebouwen” van de balans steeg met ruim f22.000, hoofdzakelijk fundamenten van ketels en stoommachines. De vermeerdering van den post „ketels, machines en electri- sche inrichtingen” met f 132.000 is nader toegelicht in het Technisch Overzicht en het Overzicht van de kosten van aanleg, uitbreiding, afschrijving en onderhoud. De post „rente nog te ontvangen f 5142.09” geeft aan het bedrag aan rente, dat de Gemeente heeft te vergoeden voor bij den Ontvanger gedeponeerde gelden. Naast de vermeerdering van het materieel staat een uitbreiding van het personeel met 6 ambtenaren en 15 werklieden. De jaarwedden der ambtenaren vermeerderden dientengevolge met f 5400.— f 1490.— tengevolge van bevordering en weddeverhooging. De bedryfsrekening wijst een batig slot aan van f295.806.62, dat, verminderd met rente, afschrijving en reserve voor dubieuse debiteuren (in 1906 opgenomen in de bedrijfsreke- ning), een netto winst laat van ruim f 96.000.—. Hierbij zij aangeteekend dat een buitengewone afschrijving heeft plaats gehad van f 51.000.— voor-de tot 1 Juli 1907 bijgeschreven rente. Over 1906 was het geheele batig slot aan buitengewone afschrijving besteed. Blijkens de bedrijfsrekening stegen de gezamentlijke ont vangsten met rond f 283 000.— of 125 de uitgaven met f 84.000.— of 73 van de ontvangsten namen toe, de particuliere verlichting VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEERTJE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 443