19A 16 Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, SWEERTS. De Secretaris, E. Evers. met rond f 164.000.(of 317 stroomlevering aan de Tram met rond f 79.000.(of 47%); de levering voor be weegkracht, hoewel betrekkelijk het sterkst toegenomen (n.l. met f 19.000.of 445 blijft een klein onderdeel van de geheele stroomlevering uitmaken. Van de bedrijfsuitgaven trekt het meest de aandacht de vermeerdering van den post steenkolen met f58600.—(zijnde ongeveer 136 welke gedeeltelijk (voor ongeveer 24 °/0) door den hoogeren kolenprijs verklaard wordt. Daarna is het meest toegenomen de post jaarwedden en loonen, voorzooverre als kosten van stroomopwekking be schouwd, en wel met f 4000.voor jaarwedden en f 9000.— voor loonen, te zamen met f 13.000.of 39%. „Kosten ongevallen verzekering” is vee) hooger dan in 1906, doordat de nagekomen rekening van de Rijksverzeke- ringsbank over dit jaar, ten laste van 1907 is gebracht, (thans wordt het vermoedelijk bedrag dezer rekening ge reserveerd). De sterke toeneming van den post „belastingen en recog nitiën” is hieruit te verklaren, dat het Bedrijf eerst in 1907 voor het volle bedrag der grondbelasting is aangeslagen. De verzekering der accumulatoren-batterijen is in 1907 op „onderhoud” gebracht, waardoor hoofdzakelyk de verhooging van dezen post veroorzaakt is. De plaatsing van meters is in 1907 onder „aanleg” geboekt en de benaming van dezen post gewijzigd in „verwisselen van meters” (daaronder begrepen transformatoren). VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 444