19A 19A e. BEDRIJFSREI HET JAAR 1907. f 31.1 VERLIES EN HET JAAR 1907. f. i L Tïïï 1L L 15 18 10 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GÈM. ELECTRISCH BEDRIJF. DEBET. CREDIT. ver- 9.753,35® f 509. i f 509.565,— DEBET. 1 CREDIT. f 295.806,62 I 96 f295 f 295.806,62 Biytt n n n n n Verwisselen van meters Onderhoud Uitkeering aan de Gemeente Saldo Algemeene onkosten: Jaarwedden Ziekengelden Kosten ongevallen-verzekering Drukwerk, bureau- en teekenbehoeften Belastingen èn recognitiën Brandassurantie Diverse onkosten Kosten van stroomopwekking: Jaarwedden en loonen Steenkolenverbruik Olie, poetsmateriaal, enz. Zwavelzuur Diverse kosten f 14.458,23 I 246.290,17® I f 51.! Rente Afschrijvingen Reserve voor dubieuse debiteuren Saldo If')43. L155' bre ontvangsten terhuur zondere ontvangsten angsten uit stroomlevering de Gemeente voor openbare lichting j de Haagsche Tram weg-Maatschappij f 215.675,88 23.387,36 6ediijfsiekening f I n 1295. m particulieren Verlichting Beweegkracht 22.240,24® 397,88 706,35® i 1.894,90 1.752,37 1.606,38 3.166,67®; 239.063,24 f n 0 Rente volgens artikel VII der Lasten van het Finantieel Overzicht Af: rente bjj het aanlegkapitaal bijgeschreven volgens artikel IV der Baten van het Finantieel Overzicht f 46.020,31 101.706,01 5.249,84 I 53,89 I 1.964,55®’ --1154. f 499.811,64® 4.939,10 4.814,25®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 445