20 I. Mededeelingen van algemeenen aard. burgerschool, tijdelijk gevestigd aan de Hondiusstraat 76. Begin November werden de leerlingen uit de school aan de Badhuisstraat 79a (Hoofdde heer J. L. van Schie) over gebracht naar eene nieuwgebouwde school aan de Rotter- Getal scholen. - Verplaatsingen. Het getal openbare scholen, datin het jaar 1906 zestig bedroeg, vermeerderde in 1907 met drie. Op 1 September werd namelijk de nieuwe burger school aan de Copernicusstraat (Hoofd: de heer A. Mout) geopend; ingevolge Raadsbesluit van 14 October trad de Heer K. G. Houwen, Hoofd der openbare school van de 2e klasse aan de Vlietstraat, als Hoofd der hulpschool (2e kl.) aan de Van Ostadestraat op, terwijl ten slotte in het perceel Emma- straat 42 eene hulpburgerschool is ingericht, voorloopig onder leiding van het Hoofd der burgerschool aan de Amalia van Solmsstraat, den heer W. L. Roel. I Den heer A. Labbertön werd bij Raadsbesluit van 16 Sept, met ingang van 1 Januari 1908 eervol ontslag verleend als Hoofd der openbare burgerschool aan de Van Merlenstr. 67. 18 Februari benoemde de Raad den heer A. J. P. de Beste, Hoofd der openbare school voor gewoon lager onderwijs der ‘2de klasse aan het Rijswijksche plein 38, als zoodanig aan de openbare school der 2de klasse aan de Terwestenstraat 101. Op 1 Maart d. a. v. aanvaardde genoemd Hoofd zijne nieuwe betrekking. Met ingang van 1 April werd de heer F. de Vries, onder wijzer der 1ste klasse aan de openbare burgerschool aan den Noord West Buitensingel 254, benoemd tot Hoofd der openbare school van de 2de klasse aan het Rijswijksche plein 38, terwijl op 1 November de heer A. Laban, Hoofd der openbare burgerschool aan de Waalstraat 32, deze in richting verliet, om op te treden als Hoofd der openbare

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 452