H B 20 4 -- damsche straat 66, terwijl in de Kerstvacantie de meubelen van de Hulpschool aan de Jan van Gojenstraat 88 getrans porteerd werden naar eene nieuwe school aan de Wolma- ransstraat 101, om laatstgenoemde met 2 Januari 1908 in gebruik te kunnen nemen. - Bij het bijzonder lager onderwijs hadden de navolgende mutatiên plaats Mej. J. P. Posthuma verplaatste 1 September hare bijzondere lagere school van de Willemstraat 14 naar de Van Diemen- straat 200, terwijl het Wilhelmina-instituut aan de Daendels- straat 71, Hoofd de heer A. J. ten Breul, met 1 September werd opgeheven. Aangaande de Vincentiusscholen is te vermelden, dat de heer N. W. H. Göbbels den heer P. van den Winkel als Hoofd der bijzondere lagere school aan de Mariastraat 1 verving, terwijl de heer P. van den Winkel optrad als Hoofd der bijzondere lagere school aan de Van der Duynstraat 11a, ter vervanging van den heer F. C. K.öhlbrugge. Verder kwam op 1 September als Hoofd der school in het Aloysiusgesticht aan de Brouwersgracht mej. W. C. van Haaren in de plaats,van mej. H. van Thiel. 1 ‘October opende mej. J. E. Winkler Prins in de Valken- boschlaan 68 eene bijzondere school voor gewoon lager en meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes van 6—12 jaar. Ten slotte zij vermeld, dat in den loop van het jaar 1907 der Commissie het bestaan van nog drie byzondere scholen bekend werd, nl. van twee Roomsch-Katholieke scholen, resp. aan de Kerklaan te Scheveningen (school v. j.), Hoofd de heer C. L. Wesseling en van de Willebrordus-Vereeniging (school v. m.) aan de Van Ostadestraat, Hoofd mej. A. J. C. Ledel, alsook van de christelijke meisjesschool van mej. M- E. Thierry aan de De Perponcherstraat 115. Het aantal bijzondere scholen bedroeg op 31 December 1907 zeven en zestig. Aantal leerlingen. Op 15 October 1907 bezochten 35 774 kinderen de openbare en bijzondere scholen te zamen tegen 35 006 op denzelfden datum van het vorige jaar. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 453