pi W lid Ph 20 11 life I I] life h i 3s i +.g Hst jll ’lu s«£ I 5 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Kosteloos onderwezen. 12377 12486 4 en volgt hiey? 1 Het getal leerlingen verminderde óp de openbare scholen met 272, terwijl de aanwas op de bijzondere scholen 1040 bedroeg. In 1906 was het getal leerlingen op de openbare scholen met 544 toegenomen en op de bijzondere met 90. Kosteloos toegelaten leerlingen. Kosteloos waren den 15en October 1907 op de openbare scholen geplaatst 3481 leer lingen, d. i. 16.6 pCt. tegen bijna 22 pCt. in het vorige jaar. Bij de bijzondere scholen bedroeg dit getal 3938, d. i. 26>/2 pCt. tegen ruim 26 pCt. in 1906. Een overzicht der geheele schoolbevolking en het getal kosteloos toegelaten leerlingen gedurende de laatste 10 jaren op 15 October vindt men in onderstaand staatje: Openbare Scholen. 12966 13224 13724 13814 14854 Byzondere Scholen. 4 Openbare Scholen. Bijzondere Scholen. 10837 11035 1126S 10046 9996 7247 6076 5267 4482 3481 7,29 7,13 7,06 6,34 6,28 5,04 4,24 3,73 3.26 2,95 4 219 253 143 258 222 258 500 90 4£ i 4 -4 1040 46 14,08 14,25 14,40 14,35 14.29 14.20 14,06 14,05 4 98 16376 i 99 16705 00 17540 I 01 186011 02 19299: 03 2003S 04 2O2S1 05 20648 1 06 21192 >7 20920 3 Ss Os iïfe of'"' 4 g 4 672 i 3687 4 »5i 14,42 -F 198 3745 58j 14.22 251 3699 1240 3796 4- 97 50 I 3987 j 191; 2749 4256 269 1171 i 3886 - 370 809 3766 120; 785 3629 137 1001 I 3938 309 is Eene opgave van het getal dezer leerlingen tusschen den zeven- en dertienjarigen leeftijd over de jaren 1903 1907 werd weder bereidwillig ter gemeente-secretarie bijgewerkt 4 867 I 4 329I12596 835 12343 4 1064 4 695 12744 4 739 f 10QftC 4 243 4 367 4 544 - 272

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 454