i 20 7 Augustus, i (September. i October. I October. (November. j 2. Personeel. ai i September. I I Benoeming Commissie tot bestudeering van het zang onderwijs op de L. S. Verhooging bezoldiging handwerkonderwijzeressen le klasse en wijziging in de bepalingen betreffende periodieke verhoogingen van jaarwedden in verband met het verkrijgen van het diploma voor methodiek van het handwerkonderwijs. Huur perceel Emmastraat 42, om in te richten tot hulpschool in afwachting der tot standkoming van de ontworpen burgerschool aan de Schenkstraat. Stichting Burgerschool Z. O. Schenkstraat en aankoop grond daarvoor. Wijziging school Badhuisstraat in verband met voor- loopige bestemming voor onderwijs aan achterlijken. Voorstel aangenomen om de hulpschool Van-den-Eijnde- straat te bestemmen, om voorloopig eenige klassen op te nemen, die gerekend zullen worden tot de school aan de Van Hoornbeekstraat, alwaar geen plaatsruimte meer beschikbaar is. Bouw Burgerschool Vinkesteynstraat. 1 0' Wat de samenstelling van het personeel der scholen betreft, deze onderging evenals vorige jaren weder belangrijke wijzi gingen. In tabel D, achter dit Verslag afgedrukt, vindt men den toestand, zooals deze was op 31 December. Over het algemeen vallen ijver, plichtsbetrachting en ge schiktheid van Hoofden, onderwijzers en onderwijzeressen zeer te prijzen. Een enkele maal liet de ijver en soms boven dien de geschiktheid te wenschen over. Bij een zoo groot aantal leerkrachten is dit niet te ver wonderen, doch het zou naar de meening der Commissie aanbeveling verdienen, wanneer zulk een ongeschikt lid van VÏBSLAG LAGER ONDERWIJS. ONDERWERPEN. Datum der besluiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 456