20 8 i Schoolvergaderingen, De wensch der Commissie met be trekking tot de schoolvergaderingen, in het Verslag over 1906 uitgedrukt, schijnt vooralsnog niet in vervulling te zullen gaan, daar blijkens de rubriek in Bijlage, letter C, het getal schoolvergaderingen eerder af- dan toeneemt. Op vele scholen, met name de burgerscholen, worden in het geheel geene schoolvergaderingen gehouden. In vele gevallen wordt dit toegeschreven aan de weinige belangstelling van het personeel, dat op belegde vergaderingen piet verschijnt, of niet zou verschijnen. Doch vaak ook worde# het personeel uit de gelederen werd verwijderd, daar de belangen van het onderwijs in de eerste plaats in het oog moeten worden gehouden. Het is bovendien niet buiten gesloten, dat iemand, die voor het onderwijs ongeschikt blijkt te zijn, in een anderen werkkring uitstekend op zijne plaats is. Bij verwijdering zouden dan én het onderwijs én de be trokken persoon zeer worden gebaat. Aangaande de vervulling van vacaturen heeft de Commissie tot haar genoegen bemerkt, dat in ’t afgeloopen jaar hierin eenige verbetering is gekomen, hoewel er nog te veel scholen zijn, waar tijdelijk personeel wordt aangetroffen, ongerekend de gevallen natuurlijk, waar tydelijke hulp wegens ziekte noodzakelijk is. Het komt der Commissie voor, dat nog steeds meer spoed moet worden betracht bij de indienststelling van vaste onder wijskrachten. De klachten over de minder goede vorderingen van sommige klassen zijn voor een groot deel te wijten aan den invloed van onervarenen, met wie men zich vaak te lang moet behelpen. Met betrekking tot de verhouding tusschen Hoofd en Per soneel kan opgemerkt worden, dat deze op de meeste scholen gelukkig goed is te noemen. Toch heeft in enkele gevallen het onderzoek naar het ambulantisme vanwege de Afdeeling ’s-Gravenhage van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers de vroegere vriendschappelijke verhouding voor eene meer ambtelijke doen plaats maken, wat weliswaar begrijpelijk, doch zeker te betreuren is. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 457