I 20 9 schoolvergaderingen door de Hoofden niet noodig geacht. Concierges. Algemeen zijn de klachten over het gemis van een mannelijken bediende aan de scholen. Bij het bezoeken van bijna elke school wordt de deur door een der leerlingen opengemaakt, een enkele maal door een kweekeling. Herhaal delijk ziet men de leerlingen bezig met het aanmaken van kachels en het aanbrengen van brandstof. De schoonmaaksters leggen de kachels wel aan, maar gaan vaak weg, zonder zich overtuigd te hebben, dat de kachel aantrekt en de gevulde bakken zijn onvoldoende voor het onderhoud van het vuur gedurende den geheelen morgen. De jongens moeten de bakken Kweekelingen. Het oordeel over de kweekelingen luidt gunstig. De Hoofden voegen soms hieraan toe: voor zoover daarover te oordeelen valt gedurende den geringen tijd, dien zij in de school doorbrengen, want meestal hebben zij onder den schooltijd lessen bij te wonen. Een der Hoofden schrijft „Het onderwijs in de school profiteert dan ook niet veel van hunne tegenwoordigheid en ware ’t niet, dat zij bij de uit gebreide administratieve bemoeiingen hoognoodig zijn ’t zij als bode, ’t zij als klerk ik zou voorstellen, ze af te schaften en hunne toelagen te besteden aan een of meer concierges of dienstboden voor de school.” Uit het bovenstaande blijkt de waarheid van hetgeen de Commissie het vorige jaar over de praktische oefening der kweekelingen heeft gezegdHieraan wordt in deze gemeente niets gedaan. Gebruikt het Hoofd de kweekelingen gedurende den geringen tijd, dien zij in de school doorbrengen, boven dien nog als bode of als klerk, dan is het duidelijk, dat zulk een Hoofd niet in de eerste plaats de belangen der kweeke lingen op het oog heeft. En wat de toelagen aan de kweekelingen betreft, de Com missie beschouwt deze niet zoozeer als eene vergoeding voor te presteeren diensten dan wel als eene tegemoetkoming aan de ouders, die, voorzoover zij tot den kleinen stand be lmoren, alle verdiensten hunner kinderen tot het 18e of 19e jaar noode kunnen derven. I VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 458