20 10 met brandstof soms twee trappen opdragen, gewoonlijk met hun tweeën of drieën, omdat het voor een te zwaar werk is. Deze arbeid geschiedt geheel vrijwillig en de jongens doen het zelfs zoo graag, dat het bij toerbeurt in de klasse gaat. Toch is die toestand onhoudbaar. De kinderen komen op school om te leeren, niet om op de bel en de kachels te passen. Met betrekkelijk geringe flnanciêele offers is de zaak te regelen. Voor het schoonhouden der lokalen, dat, het zij hier ter loops opgemerkt, op vele scholen te wenschen overlaat, en voor het aanmaken der kachels worden aan de school hoofden indemniteiten verstrekt, welke by eene kleine ver- hooging voldoende zijn, om een gehuwd paar in dienst te nemen, waarvan de man als Concierge werkzaam kan zijn. In enkele scholen, zooals aan de Stortenbekerstraat, de Rotterdamsche- en de Van Hoornbeekstraat bestaat reeds eene dergelyke regeling. Het bezit van een mannelijken bediende heeft nog dit voordeel, dat hij allerlei kleine herstellingen kan doen, waar voor nu steeds de medewerking van de gemeentewerf moet worden ingeroepen. Administratieve werkzaamheden. Eene andere algemeene klacht der schoofhoofden betreft de ontzagelljke administratie, die aan hen wordt opgedragen. „Voor 7/s ben ik administratief ambtenaar’', klaagt de een. „Nam ik niet een groot deel van de administratie mede naar huis, dan zou er in ’t geheel geen tijd overblyven, om mij met het onderwijs zelf te bemoeien”, roept de ander uit. Vooral de omslachtige inrichting van het beheer der school gelden geeft veel werk. Het zou gewenscht zijn, indien hierin zonder bezwaar voor de noodige controle van gemeentewege vereenvoudigingen werden aangebracht. Hoewel de Commissie gaarne toegeeft, dat de Rijks- en Gemeentelijke autoriteiten den Hoofden van scholen een omvangryken schriftelyken arbeid opleggen, die bij de invoering van nieuwe wetten en voorschriften eerder toe- dan afneemt, toch kan en moet naar hare meening het eigenlijke school werk, d. i. de controle van on4erwijs en personeel en het VERSLAG LAGES OXPERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 459