20 11 3. Leerlingen en Onderwijs. Onderwijs aan Schipperskinderen. Het hoofd der school aan het Rijswijksche Plein, alwaar de schippersklasse gevestigd Schoolverzuim. Het willekeurig schoolverzuim is gelukkig aan het afnemen, dank zij de maatregelen, die door Hoofden, Onderwijzers en de Commissiën tot wering van schoolverzuim daartegen worden genomen. Het verzuim wegens ziekte is op sommige scholen vry groot. Sparen. Het sparen, dat door middel van zegelformu lieren en spaarbankboekjes geschiedt, toont op de meeste scholen vooruitgang. Schoolkleeding en schoolvoeding. Over den moreelen in vloed der schoolkleeding is de meening der Hoofden niet onverdeeld gunstig. Sommigen deden de ondervinding op, dat de ouders zorgeloos worden, anderen kwamen tot de overtuiging, dat de meening postvat, dat het kleeden van gemeentewege als een plicht der overheid te beschouwen is. Een enkele maal kwam het voor, dat men de kinderen in de oude versleten plunje schoolwaarts zond, terwijl het nieuwe goed voor den Zondag werd bewaard. Het komt der Commissie voor, dat, bij oordeelkundige uitreiking der kleedingstukken en goede contróle op het gebruik, de schoolkleeding een heilzamen invloed op het getrouw schoolbezoek moet uitoefenen. Niet minder gustig oordeelt de Commissie over de gevolgen, die de schoolvoeding heeft voor het onderwijs. Hoogst wenschelijk ware het evenwel, indien geen tijd werde onttrokken aan de schooluren door het gaan naar de voedingslokalen, daar voor de meeste leerlingen der 2de klasse scholen het onderlicht, op de dagschool genoten, eindonderwijs is. Vooral voor deze kinderen moet met den leertijd worden gewoekerd. op geregelde tijden zelf les geven, hoofdzaak blijven. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 460