20 12 1 is, vermeldt omtrent het onderwijs aan de schipperskinderen o. m. het volgende: „De schippersklasse werd in den afgeloopen winter druk bezocht. Het aantal leerlingen wisselde gedurende de winter maanden af tusschen 25 en 33 gedurende de zomermaanden was dit aantal belangrijk minder: één dag zelfs één. Voor de kinderen is de vestiging dezer klasse van zeer groot nut geweest*: zij leeren thans in enkele dagen evenveel als vroeger in hetzelfde aantal weken en toonen zich over 't algemeen zeer dankbaar voor het genoten onderricht. Maar tevens mag hier wel eens de aandacht worden gevestigd op de zware taak van den onderwijzer, die met het onderwijs aan deze klasse is belast. Daar steeds hoofdelijk onderwijs moet worden gegeven en het zelden voorkomt, dat twee leerlingen even ver zijn, heeft hij gewoonlijk zooveel klassen als er kinderen zijn. Voegen we er bij, dat de correctie buiten schooltijd valt en al het te maken schriftelijk werk van te voren moet worden klaargemaakt, terwijl hij ’t genot van opgewekt, klassikaal onderwijs mist, maar steeds zich moet haasten van het eene kind naar het andere, dan dunkt het ons alleszins billijk, dat evenals in Amsterdam en Rotter dam met de onderwijzers der schippersklassen geschiedt aan bedoelden onderwijzer eenige vergoeding voor zijn zwaar- deren arbeid worde geschonken. Door meerdere schippers werd de wensch geuit, dat er een avondschool zou worden gehouden. In aanmerking ge nomen de korte periode, waarin deze leerlingen achter elkaar onderwijs ontvangen, komt het ondergeteekende wenschelijk voor, eene wijziging te brengen in de leertijden, zoodat b.v. voor de oudere leerlingen een derde schooltijd zou kunnen worden ingevoerd. In dit verband wyst hij er op, dat te Rotterdam aan de schippersklassen een avondschool wordt gehouden, terwijl in Amsterdam op den vrijen middag onder wijs wordt gegeven. Deze kinderen, die overigens vrije dagen en weken genoeg hebben, zouden naar zijne meening zonder bezwaar een middag langer onderwijs kunnen ontvangen.” Met een en ander kan onze Commissie zich zeer goed vereenigen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 461