lil 1 20 11 ël I 1 s 1I 18 I I’ sza r sa,! s I sa Leerlingen, die eene bijzondere leiding noodig hebben en spraakgebrekkigen. Dat de school E in een werkelijke be hoefte voorziet, bewijzen de talrijke aanvragen tot plaatsing, waaraan, het zij ook in dit Verslag weder opgemerkt, bij lange na niet kan worden voldaan. De Commissie herhaalt daarom met aandrang haar wensch, dat voor den Haag 2 zulke scholen opgericht worden en voor Scheveningen 1, daar het verblijf op de gewone scholen de resultaten van het onderwijs noodzakelijk verminderen. De Heer van Lier en Mej. van Dantzig zijn met succes werkzaam ter verbetering en wegneming der spraakgebreken. Een enkele maal heeft de genezing geen voldoende vastheid verkregen en komt het gebrek weder in geringe mate terug, zoodat eene wederopname noodig is. Leerplan. Tot hare bevreemding is der Commissie eerst uit de verslagen der Hoofden gebleken, dat in December nieuwe leerplannen zijn goedgekeurd en ingevoerd. Over de werking hiervan valt natuurlek nog niets te zeggen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Totaal. tot: 11 1 11 1 150 5 1 5 i 5 6 1 V Ambachtsscuool. 1 Overgang van leerlingen naar andere onderwijsinrichtingen. Onderstaand staatje geeft een overzicht aangaande de be stemming van leerlingen, die na het verlaten der openbare school hunne studie voortzetten. 30 4 6 55 2 25 12 I 40 12 12 20 5 14 25 25 1 j 1 1 1 150 20 I 82 36 5 22 105 71 1 1 1 1 I 84 - 6 1 i Gymnasium. H. B. Scholen v. i. met vyf. en drie jarigen cursus. H. B. Schoo voor meisjes. industrieschooï voor meisjes. Bijz. kweeksch. v. ond. oi ond.essen. Rijksnormaallessen. Burgerschool voor jongens. meisjes. Vakschool voor meisjes. Christelijke Normaallessen. Rijks-Landbouwschool. Handelsschool. 20 4 Van scholen j tweede kl. O Overgang van leerlingen naar andere inrichtingen van onderwijs Van scholen eerste kl. Van burger scholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 462