20 14 Handwerken voor meisjes. De subcommissie, meer in het bijzonder belast met het toezicht op het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes, zond het volgende verslag in „In de samenstelling van het damescomité, afdeeling der schoolcommissie, kwam gedurende het tijdvak Nov. 1906 tot Nov. 1907 geen verandering. Evenals de vorige jaren brachten de leden van het comité de voorgeschreven bezoeken aan de openbare lagere scholen en woonden zij de proeflessen van de onderwijzeressen in N. H. aldaar bij. Over het algemeen kan het comité met tevredenheid ge wagen van hetgeen het bij die bezoeken heeft opgemerkt. Wel zijn er in onze gemeente nog openbare scholen, waar het hand werkonderwijs nog veel te wenschen overlaat, hetzij door te talrijke klassen, onpractische leermethode of onvol doende belangstelling van onderwijzeressen en hoofd, maar dit zijn gelukkig uitzonderingen. Vele hoofden zijn doordrongen van het nut der lessen in N. H. voor hunne leerlingen, en hunne belangstelling is van onmiskenbaren invloed op hun scholen. Ook van zeer vele onderw*. Ie en 2e klasse zijn de ijver en plichtsbetrachting te roemen. Al staan de scholen dan ook niet alle op gelijke hoogte en is er op de meeste nog wel een en ander, dat voor verbetering vatbaar is, toch is er over het geheel een streven naar vooruitgang op te merken. Het leerplan wordt vrij getrouw gevolgd. Wel maken de onderwijzeressen Ie kl. ruim gebruik van de haar gelaten vrijheid om wijzigingen in de détails aan te brengen, wat de vergelijking der scholen onderling, vooral wat de lagere klassen betreft, bemoeilijkt, maar men kan daar vrede mee hebben, wanneer het eindresultaat goed blijkt. En dit is op vele scholen het geval, vooral als men in aanmerking neemt, hoe weinig uren de school aan de N. H. kan wijden. Op verscheiden scholen is op het breien nogal veel aan te merken, vooral wat betreft de houding der handen en de zindelijkheid van het werk. Wel moet men het roesten der naalden in de warme kinderhandjes daarbij in’t oog houden, maar daar er op andere scholen beter en zindelijker breiwerk geleverd wordt, mag men toch aannemen, dat die fouten te verbeteren zijn. Verslag lager onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 463