I 20 15 Over het geheel kan er by het handwerkonderwijs niet genoeg op zindelijkheid en netheid der leerlingen gelet worden. Het behoeft wel geen betoog, hoe noodzakelijk het is, dat er zich steeds zeep en handdoeken bij de fonteintjes bevinden ten gebruike der kinderen. Op de meeste scholen wordt daar goed voor gezorgd, maar er zijn er nog, waar voor de leer lingen de handdoek overbodige weelde wordt geacht. De leermiddelen zijn op de meeste scholen in voldoenden voorraad en goeden staat aanwezig. Mocht dit hier of daar niet het geval zijn, dan is het te vreezen, dat de schuld ligt aan de le onderwijzeres, daar immers het‘hoofd al het voor het onderwijs benoodigde, op aanvrage, wordt verstrekt. Daar, waar het handwerkonderwijs goed is, ziet men gewoonlijk de leermiddelen trouw gebruiken. Over schoolverzuim, wat de handwerklessen betreft, wordt op de le en 2e klasse scholen weinig geklaagd. Dit is wel het geval op de burgerscholen, waar sommige leerlingen, vooral in den zomertijd, om de nietigste redenen worden thuis gehouden. Gelukkig bey veren de hoofden zich gewoonlijk om die verkeerde en voor de leerlingen zoo nadeelige handel wijze te bestrijden. De invloed der cursussen in methodiek, die verleden jaar en ook dit jaar gegeven zijn, begint zich reeds te doen ge voelen. Onmiddellijk, doordat vele onderwijzeressen, die den leergang volgden, het nut van het daar geleerde inzien en toepassen; middellijk, doordat sommige der oudere onder wijzeressen, die geen gelegenheid hadden een cursus mee te maken, geprikkeld door al het goede, dat zij van de Rot- terdamsche leerares en hare wijze van behandeling hooren, in loffelijken naijver haar inspanning en vlijt verdubbelen, om niet achter te blijven. Ook gedurende het loopende jaar werden de driemaande- lijksche cursussen van Mej. Nater geregeld voortgezet, en toen in ’t begin van het jaar door B. en W. bepaald werd, dat voor de periodieke tractementsverhooging het bezit van het diploma voor Methodiek verplichtend zoude zijn, was het noodig een tweede cursus naast dien van Mej. Nater te openen. Twee sollicitanten van de Haagsche onderwyze- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 464