20 rï 16 ressen in vak K meldden zich aan, om als leidster van dien cursus op te treden. Na gehouden proeflessen in tegenwoor digheid van Mej. Nater, en de dames, belast met het toezicht op de cursussen in de Methodiek, werd daartoe door B. en W. benoemd Mej. Van der Steen. Sedert 1 Juni wordt onder leiding van deze onderwijzeres een cursus gehouden voor jonge onderwijzeressen, die één jaar duurt. Tegelijkertijd werd er een tweede cursus voor oudere Onderw., geopend, aan welks hoofd mej. Nater staat, en die 30 Nov. eindigde. De daartoe benoemde commissie uit het damescomité woonde de beidé cursussen bij. Ook de lessen in N. H. en in het koken op de Herhalings scholen werden door de daartoe benoemde commissie bezocht. De daar verkregen indruk van het onderwijs is over het ge heel gunstig. Het leeren koken valt blijkbaar in den smaak der leerlingen, maar ook de handwerklessen werden vrij trouw bezocht. Van aansluiting en voortzetting van het geleerde op de lagere scholen, kan maar in betrekkelijken zin sprake zijn. Voor velen der meisjes is het een zeer noodige „her haling”, maar voor anderen wordt het, en niet ten onrechte, een „inhaling” genoemd. Waaruit blijkt, hoe goed het zou zijn, wanneer het bezoeken der herhalingschool tot op 15-16 jarigen leeftijd, "’s winters ten minste, verplicht werd gesteld. Het machine-naaien en de gelegenheid tot het verstellen van eigen kleedingstukken geeft een'groote aantrekkelijkheid aan de lessen der herhalingsscholen. Het is den dames-leden der schoolcommissie zeer aangenaam hieraan te kunnen toevoegen, dat de samenwerking met de Hoofden voortdurend naar genoegen is geweest. De wel willendheid, waarmee zoowel de Hoofden als de 1ste Onder wijzeressen gewoonlijk de gemaakte opmerkingen overwegen of in aangetoonde leemten trachten te voorzien, verdient alle erkenning van de zijde van het Comité. Over de Bijzondere Scholen, die onder het toezicht van het Dames-Comite zijn gesteld, sedert dit in de Schoolcommissie is opgenomen, kan nog niet met, billijkheid geoordeeld worden. De tijd daartoe is nog te kort geweest. Het spreekuur, gehouden in de H. B. school aan de Laan, I VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 465