20 17 Gebouwen en omgeving. heeft tot nu toe niet voldaan aan de verwachtingen door sommige damesleden daarvan gekoesterd. De daartoe be noemde commissie was aanwezig, maar zij, in wier belang het spreekuur was ingesteld, kwamen daar maar zelden”. Ouderwijs in paedagogiek aan handwerkonderwtjzeressen. Aan gaande het onderwijs in paedagogiek aan onderwijzeressen in handwerken bericht de betrokken Sub-Commissie „De nieuwe cursus in paedagogiek voor onderwijzeressen in handwerken, welke den eersten Mei 1907 aanving, telt thans 41 leerlingen. Van dezen volgen 11 de lessen van den heer J. A. Wijnveldt in de openbare school aan denZwarte- weg, 18 die van den heer F. Eterman in de openbare school aan de Van Merlenstraat en 17 die van den heerD. Brouwer aan de Korte Lombardstraat No. 7. Alle lessen worden ge geven van half zeven tot half acht en wel door eerstgenoemden hoofdonderwijzer des Dinsdagsavonds, de andere des Woens dagsavonds. Bij het begin der Kerstvacantie waren in iedere sectie de twee eerste punten van het programma afgehandeld, n.l. de lichamelijke opvoeding en de zielkunde. In twee afdeelingen getuigden de leiders, dat vergeleken bij vroeger de tegen woordige deelneemsters aan den cursus een eenigszins hoogeren graad van ontwikkeling hebben bereikt. Met dit oordeel kon onze Sub-Commissie, die bij haar bezoek trouw het schriftelijk werk naging, zich geheel en al vereenigen. Aangezien de belangstelling, door de leerlingen getoond, over het algemeen geprezen wordt, koesteren wij gunstige verwachtingen om trent den afloop van het onderzoek naar de vorderingen, dat in den loop van 1908 zal plaats hebben”. Vele scholen zien er verveloos en onoogelijk uit, ook doordat de buitenmuren bedekt zijn met aankondigings- biljetten. Als die aanplakking juist daar noodig is, waarom dan geen bord voor dat doel aangebracht? Groot is ook de verveloosheid van lokalen en banken in VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 4.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 466