i 20 18 vele scholen, o.a. de scholen in de Korte Lombardstraat, (Hoofdende Heeren De Ridder en Smelt), van Ravestejjn- straat, Achterraamstraat lokaal 7, Falckstraat (in beide laatste scholen zijn de muren wit uitgeslagen), Rijswijksche straat, vooral lokaal 4 en 8 en dat voor gymnastiek. In 15 jaar zijn hier slechts in 1 lokaal de banken geverfd, in 1907 24 banken, verdeeld over 2 lokalen; voorts Zwarte Weg (Hoofd: de Heer Duiker), waar de banken behalve in lokaal 5 en 8 er verveloos uitzien, terwijl in lokaal 3 acht banken nieuw geverfd zijn. De muren van lokaal 2, 5 en 8 zien er onoogelijk uit en zijn van de vochtigheid wit uitgeslagen. Nog steeds wordt de gewoonte gevolgd, om enkele banken, over ver schillende lokalen verdeeld, te verven. Hierdoor lijdt het aanzien van het geheele ameublement. Beter zou het zijn, telkens de banken van één lokaal onder handen te nemen. In de school der 2e klasse in de Nieuwe Schoolstraat, zijn de 10e en 13e klasse te zamen in één lokaalhetzelfde is het geval in de le klasse school aan de De Vliegerstraat, waar de 12e en 13e klasse in één vertrek vereenigd zijn. In de Roggeveenstraat zijn zelfs 3 klassen in één lokaal ge plaatst, samen 49 leerlingen. Dit werkt natuurlijk zeer storend op het onderwijs en men moet er zich over verwonderen, dat in deze gemeente op openbare scholen zoo iets voorkomt. De nieuwe hulpschool in de Van Ostadestraat is bijna een modelschool. Zij is rustig gelegen en telt 14 lokalen, alle gelijkvloers, ruim en goed verlicht, met breede gangen en een flinke speelplaats, ’t Is jammer, dat zij van hout is opgetrokken, Zij heeft aan bouw f 40.000 gekost en f 8.000 aan inrichting, dus niet veel minder dan voor een steenen gebouw betaald wordt. Bij een bezoek, door de hygiënisch- technische Sub-Commissie aan deze school gebracht, is evenwel geconstateerd, dat de vloer reeds merkbaar is verzakt. Op verschillende scholen laat in sommige lokalen de verlichting te wenschen over. Zoo moet in de Achterraam- straat in 3 lokalen voortdurend kunstlicht gebruikt worden. Ook wordt geklaagd aan de Hoefkade 101, Falckstraat, Zuidwal en Kortenbosch. De oude hulpschool aan de Jan van Gojenstraat is gelukkig VEHSLAG LAGER ONDERWIJS. 1 -V KW 'V*JF

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 467