20 Sehoolhygiëne. De hygiënisch technische Sub-Commissie voegt aan haar Rapport, waarin dezelfde opmerkingen voor komen, die reeds in dit Verslag zijn vermeld in 4 (Gebouwen en omgeving), Hoofdstuk III (Bijzondere scholen), Hoofdstuk V (Plaatselijke Commissie van Toezicht, n.l. adviezen der Com missie) nog het volgende toe: .De Sub-Commissie acht het van belang onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen, dat in de onmiddellijke nabijheid van en grenzende aan de hulpschool aan de Van Ostadestraat een terrein ligt, dat, naar zij vernomen heeft, aan de gemeente in eigendom toebehoort en volgens haar oordeel uitmuntend geschikt is voor den bouw van een of meer lagere scholen.” Meubilair. In het Hoofdstuk„Gebouwen en Omgeving” is reeds vermeld, dat op verschillende scholen door verve- loosheid het aanzien der banken veel te wenschen overlaat. Leermiddelen. Over ’t geheel valt over den toestand der leermiddelen niet te klagen. De qualiteit van het schrijfpapier kon echter volgens de verklaring der Hoofden beter zijn. Ook dienen vele wandplaten, die in sommige scholen van eene zeer oude editie zijn, vervangen te worden door nieuwe of fraaiere. Hetzelfde kan gezegd worden van de landkaarten. Daar aan de bevordering van den schoonheidszin toch reeds weinig wordt gedaan, mag op het bovenstaande te dezer plaatse wel eens. worden gewezen. De Commissie blijft zich afvragen, of de berekening van de voor het aanschaffen van leermiddelen toegestane som wel de juiste is. Deze berekening geschiedt nog steeds naar op ’t eind van het jaar buiten gebruik gesteld, ’t Gebouw was totaal ongeschikt. De leerlingen hebben thans hun intrek genomen in eene nieuwe school, aan de Wolmarans- straat, die geheel geïsoleerd staat en daarom hoognoodig een bliksemafleider behoeft. De school in de Kritzingerstraat verkeert in hetzelfde geval. 19 VERST,AG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 468