I 20 B I 20 School w andelingen en schoolreisjes. Ook in dit jaar hadden op de verschillende openbare scholen schoolwandelingen tot onderricht, b.v. naar de Haven, het Pompstation, den Leid- schendam en schoolreisjes tol ontspanning naar Hoek van Holland, Leiden, Rotterdam, Nijmegen en Arnhem plaats. Steeds werden de reisjes van te voren besproken, opdat zij zooveel mogelyk vruchtdragend zouden zijn. Het benoo- digde geld werd door de leerlingen bespaard en het ontbre kende niet zelden door de hoofden en onderwijzers aangevuld, soms uit een anderen post gekweten. Resultaten van het onderwijs. De resultaten van het ondei- wijs waren over ’t geheel bevredigend, doch zouden onge twijfeld beter zijn, indien vele scholen zich niet telkens mei Lijdelijk personeel hadden te behelpen. I het aantal kinderen, dat op iedere school aanwezig is; de scholen met een klein getal leerlingen per klasse verkeeren daardoor in dit opzicht in vrij ongunstige omstandigheden. Eene zeer gunstige uitzondering maakt hierop de school aan de Van Hoornbeekstraat, waar, volgens de verklaring van het hoofd der school, nieuwe leermiddelen in zeer voldoende mate aangeschaft kunnen worden. Het komt onze Commissie voor, dat eene scheiding der gelden, toegestaan voor het aanschaffen der leermiddelen en die welke voor de schoolbehoeften der leerlingen verstrekt worden, zeer gewenscht is. In verschillende burgerscholen verneemt men klachten, zoowel van de Hoofden als van de teekenonderwijzers, over de ondoelmatige teekenborden, welke by het teekenen op de knieën van den leerling rusten. De borden staan daar door niet vast en de leerling kan niets op de teekenplank neerleggen of bij de minste beweging valt het voorwerp op den vloer. Op enkele scholen ziet men borden met een gleuf aan de bovenzijde voor teekenpen, potlood en gomelastiek. Toch is dit niet voldoende. Voor goed onderwijs is het zeer gewenscht, dat de leerlingen vaststaande teekenplanken hebben, zooals reeds gevonden worden op de burgerschool aan de Copernicusstraat. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. wi

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 469