20 21 Ook de vele verzuimen der leerlingen oefenen noodzakeljjk een ongunstigen invloed op de resultaten van het onderwijs. Uit Scheveningen wordt door de hoofden gemeld: a. „De school had veel te kampen met verzuimen wegens ziekte, vooral onder de meisjes; er waren leerlingen, die weken, ja zelfs maanden achtereen verzuimdenook onge steldheden van eenige dagen kwamen veelvuldig voor. Vier leerlingen zijn ondanks de Leerplichtwet sedert begin Juni naar zee, behulpzaam bij de visscherij.” b. „Het schoolverzuim bedroeg dit jaar ongeveer 6 pCt. Dit tamelijk hooge percent werd veroorzaakt door het groot aantal willekeurig verzuimende, zeevarende leerlingen. Dit aantal bedroeg in het zomerhalfjaar 16. Bovendien kwamen er bij ’t begin van de haringvangst en na de groote vacantie gevallen van spijbelên voor, voornamelijk onder invloed van de haven.” c. „Nog steeds verlaten veel jongens, vóór de Wet dit toelaat, de school, om naar zee te gaan: dit jaar 10 uit de 12de klasse, 4 uit de 11de klasse en 3 uit de 10de klasse, 3 uit 9de klasse en 1 uit de 6de klasse, totaal 21 leerlingen. Bovendien bezochten 9 meisjes in het geheel niet of zeer ongeregeld de school, omdat zij thuis moesten helpen, ter wijl moeder met visch of uit werken ging.” ’t Hoofd der openbare school aan de Zusterstraat, de heer K. Baars, die eene zeer uitvoerige memorie, met cijfers ge staafd, aan zijn jaarverslag heeft toegevoegd met betrekking tot de resultaten van het onderwijs, schrijft het niet bereiken der hoogste klasse door vele leerlingen toe aan de veelvuldige mutatie onder de leerlingen der stadsscholen en voorts aan het schoolverzuim, dat bij de stadskinderen grooter is dan bij de leerlingen der dorpsscholen, wijl tal van rubrieken van verzuim, die men in de stad heeft, op de dorpen onbekend zijn. Wat de vorderingen der leerlingen uit de 12e, 13e en 14e klasse in Rekenen en Nederlandsch betreft, behoefden die uit de Zusterstraat niet onder te doen voor dezelfde leerlingen uit Amsterdam, Haarlem en Schoterland, hetgeen blykt uit de resultaten van het schriftelijk werk, door de Schoolcommissie VERSLAG LAGER OSDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 470