Ij fe 20 F I I Bibliotheek. De bibliotheek wordt in de meeste scholen flink gebruikt en voor zoover er eene paedagogische afdeeling is, zoowel door de onderwijzers als door de leerlingen. De som, die voor den aankoop der boeken en tegelijk voor het onderhoud (f 30.mag worden besteed, is te gering. Hierop heeft de Commissies al meermalen gewezen. Belooningen en eerebljjken. Aangaande de belooningen en eereblijken kan slechts herhaald worden, wat de Commissie in het vorige Jaarverslag heeft vermeld. De berekening van het aan de geschenken te besteden bedrag heeft nog niet het aantal vertrekkende leerlingen tot grondslag, doch steeds is de grootte der school de basis. De Commissie beschikt tot haar leedwezen niet over vol doende gegevens, om in het Verslag aan het bijzonder onder wijs de plaats te geven, waarop het in verband met het groot getal kinderen, hetwelk de bijzondere scholen te dezer stede bezoekt, recht heeft. In vroegere jaren, toen’ het bijzonder onderwijs nog niet de hoogte bereikte, waartoe het allengs klom, vond het zwijgen allicht zijne verklaring in de vrees, dat men door een hard oordeel schade zou kunnen doen aan inrichtingen, welke, uit het particulier initiatief voortgekomen, uitsluitend op bijzondere gaven en eigen inkomsten waren aangewezen. De Commissie geeft echter gaarne toe, dat het bijzonder onderwijs te dezer stede, dank voor een groot deel den financiëelen steun van het Rijk, den kinderjaren te boven is en het volle recht heeft verkregen op eene gelijkwaardige plaats in haar Verslag naast het openbaar onderwijs. De Commissie erkent dan ook, dat het op haar weg ligt te trachten de gegevens bijeen te brengen, welke haar tot nu toe ontbraken, opdat zij in volgende Verslagen aan het I in genoemde plaatsen tot onderzoek opgegeven en ook aan de Zusterstraat gemaakt. 22 VERSLAG LAGER ONDERWIJS, III. Bijzonder onderwijs. "f ^1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 471