I f 20 23 IV. Herhalingsscholen. De tabel, hierbij behoorend, geeft een overzicht van het aantal en de soort der scholen, het aantal onderwijzers en onderwijzeressen, die behalve het hoofd daaraan verbonden waren, het aantal leerlingen, die aan winter- en zomercursus deelnamen, hunne leeftijden en de onderwijsvakken. bijzonder onderwijs recht zal kunnen doen. Of en in hoeverre zij daarin zal slagen, vermag zij thans niet te zeggen. Voor een groot deel zal dit afhangen van de besturen en hoofden der bijzondere scholen. Zij twijfelt echter niet, of de mede werking, welke zij daartoe zal vragen, zal haar gaarne worden verleend. Met name vertrouwt zij, dat aan een beroep op de hoofden, om op gelijke wijze als hunne collega’s der open bare scholen een Jaarverslag in te zenden en dezelfde vragen te beantwoorden, bereidwillig gevolg zal worden gegeven, verzekerd als men is, dat dit alleen gedaan wordt in het belang van en uit belangstelling in het bijzonder onderwijs. De welwillende wijze, waarop thans reeds door hen aan de Sub-Commissiën alle gevraagde inlichtingen worden ver strekt, zijn daarvoor een waarborg. Over den ijver en de plichtsbetrachting van het onderwij zend personeel viel te roemen. Door onderlinge besprekingen tusschen hoofd en onder- wijzersfessen) verkreeg men de noodige overeenstemming, eenheid van doel en vastheid van richting bij het onderwijs. De lessen werden met opgewektheid gegeven en het onder wijs aantrekkelijk gemaakt voor de leerlingen. De verhouding tusschen hoofd en onderwijzers liet niets te wenschen over. Verzuimen behoorden tot de zeldzaamheden en waren slechts het gevolg van ziekte. Over den ijver der leerlingen was men tevreden. Het mee- rendeel van hen ziet het nut van het herhalingsonderwijs in en beijvert zich die kundigheden op te doen, waarvan zij in hun later leven zooveel voordeel zujlen genieten, VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 472