I I I 8 I 20 r I K 24 j Toch vindt men een enkele school, waar viyt en vorde ringen te wenschen overlaten n.l. die aan de Badhuiskade. Hier schijnen noch de leerlingen, noch hunne ouders genoeg het belang van voortgezet onderwijs te begrijpen. Éi Over het geheel lieten netheid en zindelijkheid niet te wenschen over. Orde heerschte in alle klassen. De resultaten van het onderwijs waren op de meeste scholen bevredigend. Er wordt echter geklaagd over te weinig tijd om alle vakken tot hun recht té doen komen. Acht uur per week is ook niet voldoende. Het komt onze Commissie dan ook voor, dat het gewenscht zou zijn, het herhalingsonderwijs gedu rende den winter 5 en gedurende den zomer 2 avonden in de week te doen geven, dan kunnen die vakken, welke thans door tijdgebrek zoo stiefmoederlijk bedeeld zjjn, naar behooren behandeld worden. Aan de herhalingsscholen zijn bibliotheken verbonden. Op eenige scholen is het schoolverzuim gering. Op andere zooals die in de Sirtemastraat, de Vliegerstraat, de Badhuis kade 27, de v. Damstraat, den Zuidwal, de Hoefkade en de Ammunitiehaven moesten vele absenten vermeld worden. De voornaamste oorzaak dezer verzuimen moet vooral ge zocht worden in de omstandigheid, dat de leerlingen op den tijd, waarop de lessen gegeven worden, werkzaamheden te verrichten hadden voor hunne patroons. Tegenover school verzuim uit dien hoofde staan de onderwijzers machteloos. Wel wordt van ieder verzuim aan de ouders kennis gegeven, doch ook deze kunnen zelfs bij goeden wil daarin dikwijls geene verandering brengen. Het ware te wenschen, dat de werkgevers over het geheel in deze meer samenwerking verleenden en de leerlingen in de gelegenheid stelden het herhalingsonderwijs geregeld te kunnen volgen. Een goede toestand zou ontstaan, indien alle werkgevers het voorbeeld van enkelen hunner volgden, door de bij hen werkzaam zjjnde aankomende werklieden het gaan naar de herhalingsscholen tot plicht te stellen. "«w VERSLAG LAGER ONDERWIJS. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 473