I j: 20 ii 25 Vele ouders zien thans reeds het groote nut van dit onder- wys voor hunne kinderen in en laten hen die scholen bezoeken. waarvan door de leerlingen een druk gebruik gemaakt wordt. Deze bibliotheken kunnen echter slechts zeer lang zaam uitgebreid worden, daar de som, hiervoor jaarlijks toegestaan, niet groot is. Van de f 30 ’s jaars toch moet het onderhoud en de herstelling van de aanwezige boek werkjes bekostigd, alsook nieuwe boeken aangeschaft worden. Wanneer het eerste naar behooren geschiedt, dan blijft er slechts een luttel bedrag voor het laatste over. Eenige ver- hooging van de som, toegestaan ten behoeve der bibliotheken vindt onze Commissie dan ook noodig. Het doel der leerlingen van de meisjesscholen was om datgene, wat zij op de dagscholen geleerd hadden, te onder houden en uit te breiden, alsook om zich te bekwamen in knippen, naaien, machinenaaien en koken. Sommige meisjes stelden hoogen prijs op het onderwijs in het boekhouden. Op de school aan de K. Lombardstraat no. 11 kwamen de meisjes meerendeels om datgene te leeren, wat noodig is, om in een winkel of op een kantoor een betrekking te kun nen krijgen. Ook waren er enkelen, die leerden voor modiste of voor onderwijzeres in de handwerken. De jongensscholen werden door de leerlingen bezocht met het doel, het geleerde op de dagscholen te herhalen en uit te breiden, alsook om zich te bekwamen in datgene, wat zij noodig hebben, om het vak, dat zij gekozen hebben, degelijk te kunnen leeren of om eene geschikte betrekking op het kantoor te kunnen verkrijgen. Aan eenige leerlingen, zoowel meisjes als jongens, is het gelukt eene voor hen geschikte betrekking machtig te worden. Dit danken zy dus voornamelijk aan het onderwijs, op de herhalingsscholen gegeven. Hieruit blijkt, dat het herhalingsonderwijs in deze gemeente nuttig werkt en dat de vrij zware geldelijke offers, die men zich voor dit onderwijs getroost, goed besteed zijn. I VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 474