20 Plaatselijke Commissie van Toezicht. Met betrekking tot de Commissie van Toezicht bood het afgeloopen jaar eene mutatie onder de leden en tegelijk eene verandering in inrichting en samenstelling als tot hiertoe niet is aanschouwd. Het Bureau bleef alleen de Voorzitter, Mr. J. H. Bergsma, in 1907 getrouw. Dr. C. Brakman, die zich reeds 1 December 1906 welwillend met de waarneming van het Secretariaat had belast en in de vergadering van 5 Februari definitief tot Secretaris werd gekozen, nam deze benoeming slechts voorwaardelijk aan en zag zich, met het oog op zijne werk zaamheden, reeds spoedig genoopt, verzoek om ontslag in te dienen, dat hem in de Maartvergadering onder dankbe tuiging door de Commissie werd verleend. Alsnu trad Maart de tweede ondergeteekende als Secretaris op. De Onder-Voorzitter, Mr. T. G. H. Reitsma, vroeg en verkreeg in ’t laatst van het jaar, den 2en December, eervol ontslag als lid van de Commissie en hield dus met dien datum op Onder-Voorzitter te zijn. In diens functie werd in de Verga dering van 7 Januari 1908 gekozen de heer J. C. Jansen, die zich deze keuze liet welgevallen. Verder verkregen eervol ontslag de volgende leden: Mr. .-E. baron Mackay (Raadsbesluit 21 Januari), H. Lubbers (Raadsbesluit 8 Januari), M. M. Couvée (Raadsbesluit 26 Aug.), H. W. E. Struve (Raadsbesluit 16 September), J. L. van der Toorn (Raadsbesluit 16 September), O. J. van der Eist van Bleskensgraaf, C. J. Berkel en W. Alblas (Raadsbesluit 14 October), E. L. C. Schiff (Raadsbesluit 11 November), H. de Wilde (Raadsbesluit 25 November), terwyl der Commissie door den dood ontviel op 28 Juli het lid L. G. Baron van Boetzelaer- Jammer, dat men niet kan zeggen alle ouders. Wanneer men toch het getal leerlingen, hetwelk de her halingsscholen bezoekt, vergelijkt met het groote aantal, dat de lagere school verlaat, dan bljjkt daaruit, hoeveel kinderen er, na de lagere school verlaten te hebben, geen verder onderwijs ontvangen. 26 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 475