20 28 Jn het eerste halfjaar betroffen de van de Commissie uit- van Toezicht op het Lager Onderwijs in de gemeente ’s-Gra- venhage”, was vastgesteld, waarin o.a. is bepaald, dat de vergaderingen in het openbaar worden gehouden, het getal leden uit ten minste 60 bestaat, die voor den tijd van zes jaren worden benoemd en zooveel mogelijk moeten zijn ouders van leerlingen der verschillende soorten van openbare en bijzondere scholen en burgerscholen voor lager onderwijs, moest het Huishoudelijk Reglement met de nieuwe Veror dening in overeenstemming worden gebracht, hetgeen in de vergadering der Commissie van den 7den Mei geschiedde. In de aanbeveling van nieuwe leden, die op grond van de op 1 Juni in werking getreden nieuwe Verordening noodig was, besloot de Commissie het geheele Dames-Comité, be staande uit 15 leden, op te nemen, benevens 11 nieuwe mannelijke leden. Voorts werden door het Bureau de openbare en bijzondere scholen in 20 Afdeelingen verdeeld en voor elke Afdeeling eene sub-commissie van 2 leden ingesteld. De vrouwelijke leden werden met het oog op’den omvang rijken arbeid, dien het toezicht op het handwerkonderwijs alleen reeds geeft, op haar verzoek en met goedvinden der vergadering niet met het toezicht op het gewone onderwijs belast. Zij vormen eene Sub-Commissie van Toezicht op het Handwerkonderwjjs. In de vergadering van 5 November werd de Sub-Coni missie voor het Herhalingsonderwijs ontbonden en de Her halingsscholen over de sub-commissiën verdeeld. Wat de plaats voor de vergaderingen aangaat, ook hierin kwam verandering. De tot hiertoe gebruikte vergaderzaal der Leeraren van de Hoogere Burgerschool aan het Bleijen- burg was voor de met 26 leden toegenomen Commissie te klein; bovendien bevindt zich in dit lokaal geene tribune voor pers en publiek, zoodat naar eene andere gelegenheid moest worden omgezien. Deze werd gevonden in de Raad zaal, waarin op 3 September de eerste openbare vergadering werd gehouden. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 477