s I 20 I I 29 straat in I gaande missives voornamelijk onderwerpen van zoogenaamd huishoudelijken aard. Een paar malen berichtte de Commissie bovendien de ontdekking van enkele bijzondere scholen, van wier bestaan zij geen kennis droeg. Het tweede halfjaar adviseerde de Commissie aan het College van B. en W. aangaande de voorgestelde wijziging van het Leerplan der burgerschool aan de Van Hoornbeek- straat, met betrekking tot het begin van den schooldag, de vrije middagen en het handwerkonderwijs. Levendige dis cussion gingen dit advies vooraf. Verder bracht de Commissie bij missive van 23 September ter kennisse van B. en W. hare bevinding omtrent de ver lichting der school aan de Van Ravesteijnstraat, waarop 31 December het antwoord inkwam, dat maatregelen zouden worden genomen om de belemmering van het licht door de boo- men op de speelplaats geheel of zooveel mogelijk weg te nemen. Bij missive van 8 October werd tot B. en W. een dergelijk schrijven gericht aangaande de slechte verlichting in vier lokalen der openbare burgerschool aan de Schelpkade. In den loop van het jaar 1908 zullen ook hiertegen voorzieningen worden getroffen. Aangaande den scholenbouw had eene uitvoerige gedach tewisseling plaats. In een adres aan den Raad op 8 November werd aan dit lichaam verzocht, het College van B. en W. uit te noodigen, omtrent alles wat den bouw der openbare lagere scholen betreft, vooraf overleg te plegen met de Commissie van Toezicht. Dit adres luidde als volgt: -De Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs heeft de eer ter kennisse van Uwen Raad te brengen, wat door haar is overwogen, naar aanleiding van eene mis sive van Burgemeester en Wethouders dato 2/5 Juli 1907, mededeelende, dat bij Raadsbesluit van 11 Maart 1907, goed gekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland den 24en Juni d.a.v. G. S. No. 69/1, voor de stichting van eene openbare school is aangekocht een perceel grond aan de Zuidzijde van de ten westen van de stoomtram der Hol- Undsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij gelegen bet verlengde van de Willem de Zwijgerlaan. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 478