I 1 20 31 opzicht konden worden. Herhaaldelijk wenschelijkheid Fouten en tekortkomingen in hygiënisch en paedagogisch bij deze wijze van werken niet voorkomen reeds is in den boezem der Commissie de betoogd, dat omtrent alles wat den bouw van nieuwe scholen betreft, te beginnen met het kiezen van het terrein, vooraf overleg werde gepleegd met eene com missie van hygiënisten en deskundigen op onderwijsgebied, beide krachten in de Commissie zelve aanwezig, waarvan de eersten kunnen beoordeelen, wat uit hygiënisch oogpunt noodig is, de laatsten op grond hunner ervaring hunne meening kunnen uiten over de gebreken in de inrichting der scholen, welke bij het gebruik aan het licht zijn gekomen. Het oponthoud in de uitvoering der werken tengevolge van het plegen van overleg zoude zeer gering zijn en in allen gevalle ruimschoots opwegen tegen de nadeelige ge volgen, die eene ongewenschte plaatsing en ondoelmatige inrichting noodzakelijk na zich sleepen. Het is daarom, dat de Commissie in hare laatste vergade ring van 5 November j.l. besloten heeft, zich ook te dezen opzichte met een adres tot Uwen Raad te richten, hem beleefd verzoekende, Burgemeester en Wethouders te willen uit- noodigen, in het vervolg in het belang van het onderwijs, het onderwijzend personeel en de leerlingen, omtrent alles wat den bouw van openbare lagere scholen betreft, inclusief de keuze van voor scholenbouw te bestemmen terreinen, vooraf overleg te doen plegen met de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs.” De gronden, in bovenstaand adres genoemd, werden aan gevuld in een schrijven van 16 November van den volgenden inhoud: „In aansluiting bij onze missive No. 144, dato 9 Nov. 1907, en ter nadere motiveering van het daarin gedane verzoek, hebben wij de eer, het volgende onder de aandacht van Uwen Raad te brengen. Nadat genoemde missive was verzonden, is gebleken, dat hij den bouw van de openbare school der 2de klasse aan de Rotterdamsche straat te Scheveningen, welke begin November VERSLAG I,AGER ONDERWIJS. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 480