20 33 Hier volgen de sub-commissiën. waarover het toezicht in de verschillende afdeelingen is verdeeld, met vermelding der openbare en bijzondere scholen, die tot elke afdeeling behooren: bouwde scholen op de hooge kosten, daaraan verbonden, zullen afstuiten, zoodat de nadeelen der begane fouten, zoo lang deze gebouwen bestaan, zich zullen doen gevoelen, rekent de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onder wijs het tot haar plicht, Uwen Raad, naar aanleiding van het hierboven genoemde, nogmaals beleefdelijk te wijzen op haar verzoek, vervat in de laatste alinea van hare missive, No. 144, van den Sden November 1907”. Sub-commissie voor de Eerste Afdeeling: Jhr. Mr. W. Th. Oevers Deijnoot en F. J. Stam. Openbare scholen: aan de Nieuwe Schoolstraat<2e kl.) Kerk straat (le kl.) Atjéhstraat (burgerschool voor meisjes). Herhalingsschool C' (j.) aan de Kerkstraat (wintercursus). Bijzondere scholen aan de Param aribostrraat (H. Vincen- tius-Vereeniging v. j.), Surinamestraat (sch. v. j.) en Alexan- derstraat (sch. v. m.) Sub commissie voor de Tweede Afdeeling: A. M. Joekes'en Dr. M. J. Bouvin. Naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp: .methodisch spreken”, richtte de Commissie nog op 9 November een verzoek aan B. en W., om den Raad voor te willen stellen, een of meer cursussen in het methodisch spreken kosteloos voor onderwijzers en onderwijzeressen op te richten. Openbare scholen: aan de Ammunitiebaven (2e kl.), Vijzel straat Scheveningen (2e kl.) en Schelpkade (burgerschool). Herhalingsschool C' (j.) aan de Ammunitiehaven (winter cursus). Bijzondere scholen: aan de Laan Copes van Cattenburch (sch. v. m.), de Koninginnegracht (sch. v. m.), de Daguerre- straat (Elout van Boeterwoude school v. j. en m.) VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 482