48 groot 2 aren, 85 centiaren, voor f6555.waarvan f 1.311.— contant. terwijl voor het overige werd ge vestigd een jaarlijksche grondrente van f 262.20 aan Dr. J. C. Schone veld van der ('loet een perceel grond, gelegen op den hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Louise llenriettestraat, kadaster Sectie R, no. 7000 groot 2 aren en 92 centiaren, voor t 5840 - Door de Gemeente werden gekocht: Van de Naatnlooze Vennootschap „Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Ons Bezit" een perceel grond, gelegen aan de Heul- straat en aan den hoek van den Kneuterdijk, kadaster Sectie E, no. 2583. groot 3 aren, 54 centiaren, voor f 26000 en zulks met bestemming tot openbare straat van II. A. Barend regt van Charlois e.a. een perceel grond, gelegen aan den Meerweg, kadaster Sectie A L, no. 146, groot 3 hectaren, 19 aren, 29 centiaren, voor f 79822,50 en zulks om invloed te kunnen uitoefenen op eventueelen stratenaanleg aldaar: van de Naatnlooze Vennootschap, „Haagsche Maat schappij van Onroerende Goederen” een per ceel grond, gelegen aan de Noord westzijde van de Kepplerstraat, kadaster Sectie A M, no. 1670, groot 16 aren 80 centiaren, waarvan 400 centiaren kosteloos en 1280 centiaren voor f 7680.—en zulks tot het stichten van eene openbare lagere school; van de Naatnlooze Vennootschap „II a ag s c h e Bon w grond Maatschappij Engelenburg” een perceel grond, gelegen aan de straten in het verlengde van de Fischer- en Wolraaransstraten, kadastraal Sectie A B, no. 2429, groot 29 aren, 20 centiaren en no. 2426, groot 2 aren, 80 centiaren, voor f41600.— en zulks voorde stichting van twee openbare lagere scholen; van de Naatnlooze Vennootschap „Maatschappij tot exploitatie van Bouwterreinen „Het V a 1 k e n b o s c h” een perceel grond, gelegen aan eene ontworpen straat ten westen van de Valkenboschlaan, kadaster Sectie A M, no. 1676, groot 15 aren, 60 centi aren, voor f 15600.en zulks tot het stichten van eene openbare lagere school

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 48