I lï i 2 op genoemd tijdstip was de bevolking van de ge- 1.658 1.733 voor krankzinnigen voor gevangenen Getal geborenen in de gemeente Mannen. 3.717 158 3.875 3.391 2.193 102 80 147 3.583 136 3.719 150 33 7.300') 294 7.594 230 180 Levend Levenloos aangegeven Samen Sterfte in de gemeente zon der levenloos aangegevenen Getal huwelijken Getal echtscheidingen Het bijhouden der registers van den Burgerlijken Stand en van de Bevolking heeft tot de volgende opmerkingen geleid en stichten en bewaarplaatsen 17.0 per 1000. 16.0 16.0 15.0 A. Registers van den Burgerlijken Stand: Het cijfer der geboorten overtrof dat der sterfte met 3995. Voegt men bij dat getal het verschil tusschen het aantal van hen, die zich alhier hebben gevestigd en dat van de naar elders vertrokkenen, ten bedrage van 1512, dan verkrijgt men een toenemend bevolkingscijfer van 5507. De heffing van rechten en leges van stukken van het bureel van den Burgerlijken Stand leverde een opbrengst van f 1.925.75 tegen een ontvangst van f 1.847.50 in het vorig jaar. De verhouding der sterfte in de laatste 10 jaren, berekend naar het middencijfer der bevolking van elk dier jaren, was de volgende: In 1898 bijna 1899 1900 bijna 1901 ruim LOOP OPMERKINGEN 1) In deze offers z|jn niet begrepen de ctyfers der elders geborenen en over ledenen tot de werkelijke bevolking der Gemeente behoorende. r> T) Mannen. V rouwen. Vrouwen. Totaal. Totaal. OMTRENT DEN LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 4