50 worden en te blijven voor den openbaren dienst als publieke weg; van de Naanilooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Regentesselaan" een perceel grond, gelegen aan het einde van de Marnixkade, bij de Conrad kade, met twee steenen loodsjes, kadaster Sectie IJ, no. 172, groot 12 A., 73 c.A., voor f 8500.— en zulks voor den aanleg eener straat en tot het verkrijgen van een beteren toe gang naar de electrisc.he centrale aldaar van Mejuffrouw F. AIsche een strook grond, gelegen langs de Javastraat en den Ouden Scheveningschen weg, kadaster Sectie P, no. 7445, groot 5 A., 69 c.A., voor f 16000. en zulks niet bestemming tot open bare straat; van N. J. Boon een perceel grond, nabij de Hoofts- kade, kadaster Sectie AE, no 3799, groot 26 A„ 24 c.A., met recht van weg van- en naar de Hooftskade, ten laste van en over-, - alsmede recht om riolen en duin- waterleidingbuizen te leggen in - le het als gang bestemde gedeelte van het perceel kadaster Sectie A E, no. 1780 en 2e het perceel kadaster Sectie A E, no. 1829, voor f 14.432.en zulks met bestemming van den i grond voor een of ander Gepieentedoeleinde van de Naanilooze Vennootschap „Maatschappij tot exploitatie van eenden kooien” de perceelen, j kadaster Sectie AL, nos. 211 tot en met 220, 222 en 224, te zamen groot 3 H.A., 72 A, 95 c.A., uitmakende de eendenkooi met woning, nabij den Moerweg, voor f 35.000.—, en zulks ter voorkoming van mogelijk na deel voor de bebouwing der perceelen van de Gemeente en tot het eventueel aldaar aanleggen van een park: van W. L. J. Waterreus de perceelen weiland in den Escamppolder onder de gemeente Loosduinen aan en nabij den Houtweg, kadaster gemeente Loosduinen Sectie M. nos. 261, 262, 286, tot en met 290, 492, 528, tot en met 532, te zamen groot 2 H.A., 14 A., 10 c.A. en no. 533, groot 1 H.A., 59 A. en 83 c.A. voor f 16100 en zulks om invloed te kunnen uitoefenen op eventueelen stratenaanleg aldaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 50