I 55 door de Naamlooze Vennootschap „Bouwgrond Maatschappij Zuid wester kwartier” twee per ceelen grond, te zamen groot 2 A, 99 e.A., kadaster sectie L, nos. 5495 en 5496, gelegen in het verlengde van de van Ostadestraat en bestemd tot openbare straat door .1. J. Vellekoop eene oppervlakte grond, groot 42 c.A., kadaster sectie AB, no. 2229, gelegen aan de zuidoostzijde van de Reitzstraat en bestemd tot open bare straat; door J. A. Vertregt c.a. eene oppervlakte grond, groot 78 c.A., kadaster sectie A.B., no. 2485, gelegen aan de westzijde van de Kritzingerstraat, hoek Scheepers straat en bestemd tot openbare straat door A. A. Knuijver eene oppervlakte grond, groot ongeveer 84 e.A., kadaster sectie I, nos. 1780 en 1781 beiden gedeeltelijk en nos. 1502, 1354 en 1355 allen geheel, uitmakende een gedeelte van de Aehterraam- straat en bestemd tot openbare straat: no. 1558, gelegen aan de noordoostzijde van de Réaumur- straat, hoek Vinkensteijnstraat en bestemd tot openbare straat door de Naamlooze Vennootschap „Zuid-Holland- sche Elect rische Spoorweg-Maatschappij eenige perceelen grond, groot te zamen 1 II.A., 45 A, 50 e.A., kadaster sectie V., nos. 281 1, 2812, 2813 en 2814 en het erfpachtsrecht op de perceelen kadaster sectie V., nos. 2820, 2821. 2822, 2823, 2951, 2952 en 2953, te zamen groot 1 H.A., 83 A., 70 e.A., welke voor melde perceelen alle bestemd zijn tot openbare straat; door P. Scheen eene oppervlakte grond, groot 63 e.A., kadaster Sectie A.B., no. 2304, gelegen aan de noord westzijde van de Reitzstraat, hoek Engelenburg straat en bestemd tot openbare straat: door de Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Houtrust” de kadastrale perceelen sectie A.M., no. 1747, groot 1 H.A., 49 A, 62 e.A. en no. 1748, groot 87 A., 4 e.A., en bestemd tot openbare straat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 55