56 II. de eigendom: door N. J. Plat teel van ongeveer 5.40 M2. grond, vóór perceel Lage Zand no. 27 door W. Richters en A. J. F. de Bruijn van ongeveer 5.78 M2. grond, vóór perceel Katerstraat no. 42: door J. M. Albrecht van ongeveer 4.49 M2. grond, vóór perceel Pastoorswarande no. 94, hoek Snoekstraat door C. Keus e. a. van 21 M2. grond, vóór de per- ceelen Ankerstraat nos. 15 en 17 en vóór het aan no. 15 grenzende open terrein hoek Badhuiskade; door C. Keus e.a. van 4 M2. grond, vóór perceel Wassenaarsche straat no. 141 door de Vereeniging Bewaar-en Han dwerkscli ooi „Samuel'' op den vóór perceel Prinsegracht no. gelegen grond, kadaster sectie K, ongenummerd; door L. E. van Dam en I). A. Me ij er son op den vóór perceel Herderstraat no. la/lb gelegen grond, kadaster sectie I, ongenummerd; door Mejuflrouw G. Verbeek op den vóór perceel Lange Beestenmarkt no. 142 en vóór de daaraangren- zende poort gelegen grond, kadaster sectie K, onge nummerd. I. alle rechten van eigendom als anderszins door Jhr. F. R. Groen inx van Zo el en op den vóór perceel Koninginnegracht no. 11 gelegen grond, kadaster sectie P., no. 5108: door .1. H. de Haas op den vóór perceel Looi jerstraat no. 9a gelegen grond, kadaster sectie 1, ongenummerd door de Firma B. Derksen op den vóór een gedeelte van perceel Ou.f® ’*<,1?tra2t no. 8. ilim zijde van de Driehoekjes, gelegen grond, kadaster sectie D. onge nummerd 186 en voorts ten behoeve van het door en voor rekening van de Gemeente doen aanleggen van trottoirs:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 56