20 20 98—99 98—99 i If KWEEKELINGEN. HOOFDEN’ DEK SCHOLES. Bedrag Straat van of gracht SAMEN' NAMEN NAMEN Rang het school- waar de school is EN EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Nassaulaan 26. ia (W.i meveld (D.i if (Elisabeth J. C.) feina H.) A. B. 8.) Joseph i Hl Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN benaming DER SCHOOL. (Emma J. c.) B (Maria A.) on. Groothertoginne- I laan 182. Hoofdon Teeto lel iJ.i ij. J.i T_ f c le en 2e kl. f6ö\ :8e en 4e kl. ƒ80; 5e en 6e kl. ƒ100 7e. 8e, 9e kl. ƒ140 verd toelaü iH. J.i F.) I. F.i iG. DJ i <M. F.i ter lAleida G.l lisabeth S.) k-q. id. vrtye en ordeoef. onderwijzeres. id. nuttige handw. onderwijzeres. Fransch, Engelsch. (R.t Hoofd derafdeeling rachool. ONDERWIJZERS rie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. van der Meulen (P. T.) Hoofda WhI Fra bsen (Willem) talen (Willem George (ter Johannes) ÏFrantjois Eugène) pit (Margaretha Jacoba Ba) para Magdalena) lulia Catherine) Johanna Maria Louisa) ^Adriana Eitje) Bljz. school voor L. en U. L. O. der „Haagsche School veroeniging”. hoofdacte. Fransch vrije en ordeoef.’ cand. theor. wysbeg. hoofdakte vr\je en ordeoef. cand. wis- en natuurk. hoofdakte, Fransch. id. vrije en ordeoef. 1 hoofaakte, Fransch teekenen, gymn. L. O. i diploma" slöjd. z hulpakte, Fransen, gymn. L. O., slöjd. id. hulpakte, gymn., slöjd. Duitsch M. O. teekenen M. O. gymn. M. O. hoofdakte, Fr., slöjd. hulpakte, Fr., teek., nuttige handw. I vrije en ordeoef., slöjd. hoofdakte, Fransch. hulpakte, Fr.. Eng. nuttige handw. hulpakte vrije en ordeoef. nuttige handw. hulpakte hoofdacte bewaarschool hoofdakte Fransch M. O., Eng. L. O. Fransch M. O. zang. gymn. M. O. nutt. en fraaie handw. Penriette C. M.) lAnnai FiNettv) Ra) I Niet gesubsidieerde bijzondere school voor M. U. L. O. Meursing (Ida II.) (hulpakte) :1e en 2e klasse; Vernède (Eugenie) n 160, hoogere klassen; der L. S. i ƒ200 per jaar. I Voor 2 of 3 leer-: lingen uit een-' zelfde gezin wordt 10 pCt, voor 4 of meer; !20 pCt. reductie toegestaan, iindien die leer lingen geiiik- tij dig de school bezoeken. (Voorde Vervolg- klassen 300 zonder reductie. Betaling per kwartaal. benevens handen arbeid (slöjd) J a— j l—q en s. hoofdond. (1857) Fransch. wiskunde ond., vrije en ordeoef. diploma slöjd. onderw. teekenen. gymn. M. O. i Fransch M. O. A. en B.| onderwijzeres. van Wijngaarden (Gerrit)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 575