i I i 20 20 s 118—119-120-121-122 118-119—120-121 122 I i ^“?o?e£)a) ONDERWIJZERS HOOFDEN DER SCHOLEN’, KWEEKELINGEN. Bedrag Straat NAMEN NAMEN van Rang NAMEN het school- ES ÏS KN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. toelat VOORNAMEN. I Treffers (Pieter Jacobus) (Cornells) 118. Stadbouderspl. 28. Jacobi Hjsbert) Dirk) Jager (Frederik Lucas Hendrik) en M. U. L. Chr. ond. (Pieten Hofl >20. Conradkade 57. ■Steins-Bisschop (Maria Johanna) R.K. 121. Beeklaan 184. a—k en I. Posthuina (Johanna 122. v. Diemenstr. 2000 f 120 met inbegrip van alle leermiddelen. 11®. Hoek Doorn- Helmstraat. (Scheveningen) hria Fetronella) P (Ariel (Gerrit) Ariel galena Catharina) akte L. 0. vrije en ordeoef. akte L. O. (Van ƒ30tot ƒ60! ’s jaars i 10 ct. per week voor meerver- mogenden ƒ30 per j aar. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Hooi Wisl Teek Gym Fra Hoog) a-i, k en l. IH FH Hooj Hm Fn Dt Eni Vrije e rie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. Rang of akte en verdere toelatingen. d (Cornelia) te (Kornelia) ■kerk (Louise Henriette rei iJauko Sytske) Anna) a—r en s. (Willem Frederik) j hoofdakte, Fransch, wiskunde. ffemmetje) j nutt en fraaie handw. van Luyk (Cornelia Fetronella Abrernina) Weinberg (Helena) i teek., vrye of gracht waar de school Fetronella) Vrije] Iran ®»nica Elisabeth “>eha Johanna lathai Mnette Maria Jaca) »2Dlla Francisca) Bijzondere school voor Lager Onderwijs. f 100 a f 300. i onds., handw. fonds., vrije en ordeoef., handw., Fransch. j onds.. Eng. L.O. en M.O. A en B. i -1. „- en natuurk. i drs. Ned. letteren, hoofdond. Fransch M. o. A en B. ond., wisk. Kr, boekh. Kxn. gymn. M.O. Niet gesubsidieerde bijzondere school. I a-i. k,l, f Gonggrijp (Sybrand) I o, p en t. I hoofdakte, Fransch, Eng. wisk., boekh., vrye en ordeoef. hoofdakte, Fransch, Eng. en or^eoe{ onds., Fransch, Eng. vrije en ordeoef. ond., Fransch. ond. ond., vrye en ordeoef. onds., nutt. hw. id. id. hul pak te. hulpakte, Engelsch. hulpakte. hulpakte, Fransch, vrije en ordeoef. hulpakte, nutt, handw. Gonggrijp (Leentje) imet akte voor nuttige handw.)i Mansvelt (Francina) ond., vrije en ordeoef. Duitsch L. O. en M. O. A. bhannes Bartholomeus)! ond., Fransch, Duitsch, Eng. cand. wis- en natuurk. onds., vr.en ordeoef., hw. i onds., Fransch. Gesubs. btfz. school voor M. L. O. 'Maria Mathilde) ■«aria Theresia) Christina) Ivr. en ordeoef., nutt.hw. 'omdia Geertrui [ai utify. u.v. Ct (Johannes Wilhelmus) cand. wis- ndriki (Marten) 30 tot 90. Gesubsidieerde byz. p school voor Lager en R.-K. gesubs. büz. school v/h. Heilig Hart voor gew. L. O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 582