I i I 1 I 20 20 123—124—125—126—127 123—124—125—126-127 I KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag Straat van NAMEN NAMEN Rang o NAMEN het school- EN EN EN geld. VOORNAMEN VOORNAMEN. VOORNAMEN. gevestigd is. imshorst (Jacob Dirk) I Niet gesubs. b\jz. school voor L. O. niet bs’ (Johanna Maria) a—k. Bonsen (Henriette Johanna (Daniël Raimond) 125. L. O. en M. L. O. ihna Elisabeth» Mzn. (Christiaan 126. onds. 127. Valkenboscbl. of gracht waar de school >i toelati Rang of akte en verdere toelatingen. De Perponcher- straat 115. Kerkstraat 1 (Scheveningen) Hoon Fran Nutt. I ond. gymn. M. O. de Zwaan (Johanna Maria) de Zwaan (Helena) ’Schröder (Ida) Hou Nutt) Fri W En Honfi Fran Huil Engd Hod Fra EM Dir IVrijeei (Hoofdl i Vrije a Han< i Frans SCfa.SC 3 SOORT BK benaming DEK SCHOOL. Christelijke school voor L. O. en M. U. L. O. hulpakte. vrije en ordeoef. hulpakte. vrye en ordeoef. hulpakte. Eng. L. O. i Bedel (Antoinette Jeannette I Carolina) ƒ25, ƒ37,50 en I i ƒ50 p. kwartaal.! I una Henriette) ana Wilhelmina) ers (■Lhanna Catharina) uwers. f 18 per jaar en de leermiddelen. 2e afdeeling: een klein bedrag per week naar vermogen. orla-j>ent. Thierry (Mary Catharine) itJohaniia Magdalena) (Jannetje Wilhelmina) lAlida Anna) Pieter Johannes) hoofdakte, Fransch, Eng., Duitsch, wisk. dr. wis- en natuurk. onds., Fransch, nutL handw. onds., nutt. handw. ends., Fransch. nutL handw. gymn. M. 0. v. «mm. i Wesseling M: j Leonardus) ƒ60 per leerling; 50 voor één leerling als er j meer zijn uit één gezin. van der Vossen (Lodewyk I Alexander Maria) 1 ƒ50 en ƒ70. Korting voor 2 .of meer kinderen uit één gezin. Thz.. (Thomas) nanciscus Casparus BUS) u (Carolus Augustinus iComelis) Baar (Johannes wis Antonius) Haar (Johannes raus Jozephus) ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. akte L. O., nutt. handw. Morel (Johanna Maria Antonia)' De eene helft i vr(je en ordeoef. Bonsen (Henriette Johanna kosteloos; dipl. H. A. Clasina) de andere 15 ets. per week. r^Bhelraina Adriana 68. School voor L. O. en M. U. L. O. voor meisjes. iWilhelmina Elisabeth akte L. O., nutt. handw. Wigleven (Aldegonda Johanna) akte L. O. id. id. jhoofdakte, Fransch L. 0.1 Rouchard (Andre Jean Hubert)' le afdeeling: j hoofdakte, Eng. L. O. 123. Adelheidstr. 74. a-l en t. .Winkler Prins (Johanna Elisabeth) Gesubs. bijz. R.K.school! a-j en l. I voor jongens. ivan Oevercn (Cornells Marinus luw. - t qens. Sentinus Adolf) uitgebreid leerplan. a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 583