HERHALINGSSCHOLEN. ALGEMEENE TABEL 20 Letter F. DER 5- het handteekenon. van den 17den Augustus 1878 In Art. 2 der Wet op het Lager Onderwas S. 127, zijn de leervakken gerangschikt als volgt: het lezen; b. het schryven; c. het rekenen (l. de beginselen der Nederlandsche taal die der vaderlandsche geschiedenis f- die der aardrijkskunde; th die van de kennis der natuur; het zingen: de eerste oefeningen van het handteekenen de vrije en ordeoefeningen der gymnastiek; k de nuttige handwerken voor meisjes; de beginselen der Fransche taal;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 585