58 aan Christen-Geheel-Onthouders Unie van ongeveer 10.09 M2. grond vóór perceel Assendelftstraat no. 18: door Jonkvrouwe H. S. H artsen van ongeveer 10.70 M2. grond, vóór perceel Assendelftstraat nos. 20/20a206: door M. van der Haag en c.s. van ongeveer 4.98 M2. grond, vóór de perceelen Lage Zand nos. 12 en 14; door Mej. 1’. O. Verouden van ongeveer 5.12 M2. grond, vóór perceel Nieuwe Holstraat no. 57/57«: door de Naamlooze Vennootschap .Maatschappij tot Exploitatie van de Koninklijke broed en beschuitfabriek Lensvelt-Nicola" van on geveer 4.51 M2. grond, vóór perceel Xieuwstraat no. is en van ongeveer 4.94 M2. grond vóór perceel Nieuw straat no. 19; door C. Kruis e. a. van ongeveer 3.49 M2. grond, vóór het open erf aan de Zuidzijde van perceel Lijn baan no. Ill: door Mr. J.M.J. F. Andreoli van ongeveer 5.78 M2. grond, vóór perceel Nieuwstraat no. 21 door F. A. .1. J. Ernst van ongeveer 3.16 M2. grond, vóór perceel Halstraat no. 15: door W. .1. M. Sim on is van ongeveer 2.97 M2. grond, vóór perceel Jan Hendrikstraat no. 15, uitmakende eene gezamelijke oppervlakte van ongeveer 2 Aren, 20 centiaren, 12 vierkante decimeters. In erfpacht werd uitgegeven: de Vereeniging „De Ambachtsschool te ’s-Gravenhage” eene oppervlakte Gemeentegrond, gelegen aan zuidoostzijde van de nieuwe straat, ver bindende de Nieuwe Haven met het Lamgroen, groot 17 A., 15 c.A., uitmakende de kadastrale perceelen Sectie G, nos. 4120 en 4129, met ingang van 4 Decem ber 1907, voor zoolang voormelde Ambachtsschool ter plaatse bestaat en door de Vereeniging voormeld wordt be heerd, tegen betaling van een jaarïijksche erfpachtscanon van f 1029.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 58