59 4 Door de Gemeente werden overeenkomsten aangegaan niet den Staat der Nederlanden, waarbij aan de Gemeente tot wederopzegging vergunning wordt verleend om eene elecrische tramlijn met daarbij behoo- rende draden, palen en verdere werken aan te leggen en te hebben door het Haagsehe Bosch met het Bestuur van de St. Antoni u s- en L o d e w ij k s- kerk te ’s G rave nh age, waarbij de Gemeente zich verbindt om voor hare rekening het vóór de St. Antonius- en Lodewijks-kerk aan de Prinsessegracht staande ijzeren hek met de beide daarop aanwezige lantaarns te doen opruimen en ter beschikking te stellen van het Bestuur dier kerk, vóór de drie ingangen van- en de poort naast de kerk schuifhekken te doen maken, het door wegruiming van het vorenbedoeld ijzeren hek vrijkomende, tot gemelde kerk behoorende, terrein met ironbricks te doen bestraten en in het voorliggende op Gemeentegrond aanwezige trottoir vóór de kerk twee lantaarns voor openbare verlichting te doen plaatsen, branden en onderhouden, terwijl het bestuur van gemelde kerk zich verbindt om de bovengemelde bestrating ten genoegen van Burgemeester en Wethouders te doen onderhouden met de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen en de Haagsehe Tramweg- M aa t s c ha p pij, betreffende de kruising van den spoor weg van ’s-Gravenhage naar Scheveningen S. S. dooi den electrischen Gemeentetramweg, nabij den Wasse- naarschen Weg te ’s-Gravenhage. Door de Gemeente werden gehuurd: van de Weduwe C. Bakker, geboren A. .lansen het perceel 2e Sweelinckstraat no. Ill, van 1 April 1907 tot 31 Maai't 1908, voor f 750.zulks voor het daarin vestigen van eene hulpschool ten dienste van het open haar Lager Onderwijs: van P. B. van M o or sel het bovenhuis Prins Willem sstraat no. 9n, hoek Drogersdijk. van 1 November 1907 tot en met 31 October 1908. voor 1’400..teneinde dat te doen bewonen door den Machinist-Chef van den zich aan eerstgcmelde straat bevindenden post der Brandweer;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 59