20 1 Onderwijzend personeel. VERSLAG der Gemeentelijke Bewaarscholen over 1907. aan Bakker Zie tabel A. Den 15en Maart ontving het Hoofd der Bewaarschool de Badhuisstraat M. J. J. Mieren van Lobenstein op haar verzoek eervol ontslag. In haar plaats werd met ingang van 1 Juli benoemd het Hoofd der Bewaarschool aan de Voldersgracht, H. A. Brunings— Hoefman, terwijl in de vacature daardoor ontstaan werd voorzien door de benoeming van Mejuffrouw V. B. M. Crombet, Onderwijzeres van den ten rang aan de Bewaarschool aan de Hekkelaan. Aan deze laatste benoeming ging een vergelijkend onder zoek vooraf naar de bekwaamheid en de geschiktheid der sollicitanten, zoo van elders als uit deze gemeente. Mejuffrouw Crombet trad 16 Juli in functie. Een onderwijzeres in het bezit van de akte van bekwaam heid voor onderwijzeres bij het lager onderwijs werd aan een der openbare scholen voor lager onderwijs in deze ge meente benoemd. Een onderwijzeres vertrok naar elders; een vroeg ontslag wegens huwelijk, terwijl een onderwijzeres overleed. Het verzuim der onderwijzeressen was niet grooter dan in 1906. Op een enkele uitzondering na luiden de rapporten over arbeid, vlijt en geschiktheid der onderscheidene leden van het personeel gunstig en zeer gunstig. De salarisregeling heeft dringend herziening noodig. De Commissie acht het gewenscht, dat deze herziening aan de orde wordt gesteld, zoodra de in uitzicht gestelde salaris regeling voor het personeel der lagere scholen haar beslag heeft gekregen. Ook moge dan de belooning voor het houden van toezicht op de overblijvende leerlingen ruimer berekend wordenzoo- als die thans nog is, mag het niet langer blijven. Leerlingen. Zie tabel B. Het schoolverzuim was gering. Willekeurig schoolverzuim kwam weinig voor. Over het algemeen was de gezondheidstoestand der Dei lingen zeer bevredigend. Alleen aan de school aan de Bad huisstraat werd geklaagd over het veelvuldig voorkomen van Letter K.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 597